domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne seminarske naloge in učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje seminarskih nalog po google

 
Knjižni jezik
Književnost
Didaktika
Dialektologija
Folkloristika
Skladnja
 
  www gostovanje sloHOST
gostovanje spletnih strani in izdelava spletnih strani

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
kvalitetno in cenovno ugodno lektoriranje
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
6.11.2004
Učbeniki za jezikovni pouk v triletnih poklicnih šolah
objavil: Andreja Bavčar
Število ogledov: 2754
1. UČBENIKI BESEDE

Komplet Mateje Gomboc, Besede, je sestavljen iz treh učbenikov in treh delovnih zvezkov.
Tako učbeniki kot tudi delovni zvezki so razdeljeni na tri enake sklope, in sicer:
˘ Jezik
˘ Besedilo
˘ Jezikovna podoba besedila.

Učbeniki so zasnovani tako, da dijaki v okviru vsakega posameznega sklopa svoje znanje nadgrajujejo iz leta v leto. Poglavja znotraj posameznega sklopa so razvrščena po principu od lažjega k težjemu oziroma od splošnega k sestavljenemu.


V okviru sklopa Jezik se dijaki postopoma, skozi vsa tri leta, seznanijo z jezikovnimi priročniki, s socialnimi zvrstmi slovenskega jezika, s položajem slovenščine zunaj meja Slovenije in s položajem slovenskega jezika med drugimi tujimi jeziki.

V naslednjem sklopu, tj. sklop Besedilo, se dijaki seznanijo s splošnimi značilnostmi besedila in sporočanja, spoznajo različne besedilne vrste
(prošnja, delovni dnevnik, pismo, življenjepis, reportaža, reklama…) in več vrst besedil (subjektivna, objektivna, uradna, eno- in dvogovorna…).

Zadnji sklop, Jezikovna podoba besedila, pa seznanja dijake z jezikovnim sestavom slovenskega jezika, s pravopisnimi pravili in z jezikovnimi ravninami slovenskega jezika (glasoslovje, oblikoslovje, skladnja in besedotvorje).


Za celoten komplet učbenikov velja, da so poglavja v učbenikih sistematično urejena. Vsako je sestavljeno iz:
˘ kratkega uvoda,
˘ ponazoritvenih primerov,
˘ spodbud k lastnemu razmišljanju (rubrika Razmisli),
˘ povzemalnih shem v obliki grafa ali razpredelnice,
˘ pomembna in zelo koristna je tudi rubrika Pojmi, kjer so razloženi temeljni pojmi, ki so jih dijaki spoznali ob obravnavi določene snovi.

Primeri besedil ob vsakem poglavju so vzeti iz našega vsakdanjega okolja, kar pomeni, da so tudi dijakom blizu.

Učbeniki so opremljeni tudi z ilustracijami, ki učbenik dodatno popestrijo.
2. PREGLED VSEBINE UČBENIKOV ZA POSAMEZNE LETNIKE

a) BESEDE 1

Sklop JEZIK obsega:
" vedenje, kaj jezik je,
" predstavitev jezikovnih priročnikov in
" socialnih zvrsti slovenskega jezika.

Sklop BESEDILO obsega:
" splošne značilnosti o besedilu,
" več vrst besedil,
" različne besedilne vrste (12), med drugim tudi pismo, obvestilo, voščilo, delovni dnevnik.

Sklop JEZIKOVNA PODOBA BESEDILA obsega predstavitev:
" jezikovnega sestava slovenskega jezika,
" glasoslovne ravnine (samoglasniki in soglasniki, deljenje besed, izgovor nekaterih fonemov),
" besedoslovja (pomen besed, besedna družina, odnosi med besedami) in
" pravopisnega urejanja besedil (velika/mala začetnica, ločila).


b) BESEDE 2

Sklop JEZIK obsega naslednja poglavja:
" Materinščina in tuji jeziki,
" Slovenski jezik med tujimi jeziki,
" Jezik v poklicnem okolju.

Sklop BESEDILO je sestavljen iz naslednjih poglavji:
" Vrste besedil (enogovorno/dvogovorno; praktičnosporazumevalno, uradovalno, strokovno, publicistično besedilo),
" Besedilne vrste (16 različnih, med drugim tudi življenjepis, prošnja, poročilo, obvestilo, zahvala).

Zadnji sklop je sklop JEZIKOVNA PODOBA BESEDILA, ta je razčlenjen na manjša poglavja, in sicer:
" Pomen besed (prvotni/preneseni pomen, stalne besedne zveze, slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede),
" Oblikoslovje (samostalniška, pridevniška beseda, glagol, prislov in nepregibne besedne vrste),
" Pravopisno urejanje besedila (premi in poročani govor, ločila).


c) BESEDE 3

Sklop JEZIK je razdeljen na naslednja poglavja:
" Slovenski jezik med drugimi jeziki,
" Slovenski jezik zunaj meja Slovenije,
" Prevzemanje besed v slovenski jezik (izposojenke, tujke, prevzete besede).


Sklop BESEDILO obsega dve poglavji:
" Vrste besedil in
" Besedilne vrste (15 različnih besedilnih vrst, po obravnavi vsake posamezne besedilne vrste so izpostavljene značilnosti vsake besedilne vrste posebej).

Sklop JEZIKOVNA PODOBA BESEDILA je razdeljen na naslednja poglavja:
" Tvorjenost besed (tvorjenke in netvorjenke),
" Slovnična sestava besedila (poved, stavek, stavčni členi, večstavčna poved, priredja in podredja),
" Pravopisno urejanje besedila (pisanje skupaj/narazen, kratice, okrajšave, zapisovanje prevzetih besed).


3. DELOVNI ZVEZEK BESEDE

Vsakemu učbeniku je dodan tudi delovni zvezek z vajami.

Vaje v delovnem zvezku so razdeljene v posamezne sklope, ki so enaki kot v učbenikih. Vaje so zelo raznovrstne.
Dijaki:
˘ odgovarjajo na vprašanja, ki se nanašajo na besedilo;
˘ dopolnjujejo manjkajoče povedi, besede;
˘ popravljajo slovnične in pravopisne napake;
˘ izpolnjujejo razpredelnice, miselne vzorce;
˘ sami tvorijo besedila;
˘ pomešane povedi razvrščajo v smiselno celoto;
˘ postavljajo ločila;
˘ rešujejo križanko.

Delovnemu zvezku so na koncu dodane tudi rešitve, vsi delovni zvezki pa vsebujejo še dodatek (Znam, znaš, znamo). V tem dodatku so pregledne vaje za preverjanje znanja.
Vaje so razdeljene v tri sklope, vsak sklop izhaja iz svojega besedila. Dijaki najprej preberejo besedilo, nato pa rešujejo naloge, ki se nanašajo na samo besedilo.
4. VIRI

˘ M. Gomboc: Besede 1. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku triletnih poklicnih šol. Ljubljana: DZS, 2001.

˘ M. Gomboc: Besede 1. Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku triletnih poklicnih šol. Ljubljana: DZS, 2001.

˘ M. Gomboc: Besede 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku triletnih poklicnih šol. Ljubljana: DZS, 2002.

˘ M. Gomboc: Besede 3. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol. Ljubljana: DZS, 2003.

˘ M. Gomboc: Besede 3. Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol. Ljubljana: DZS, 2003.


Učbeniki za jezikovni pouk v triletnih poklicnih šolah.

Komplet Mateje Gomboc, Besede, je sestavljen iz treh učbenikov in treh delovnih zvezkov.
Tako učbeniki kot tudi delovni zvezki so razdeljeni na tri enake sklope, in sicer:
˘ Jezik
˘ Besedilo
˘ Jezikovna podoba besedila.

V okviru sklopa Jezik se dijaki postopoma, skozi vsa tri leta, seznanijo z jezikovnimi priročniki, s socialnimi zvrstmi slovenskega jezika, s položajem slovenščine zunaj meja Slovenije in s položajem slovenskega jezika med drugimi tujimi jeziki.

V naslednjem sklopu, tj. sklop Besedilo, se dijaki seznanijo s splošnimi značilnostmi besedila in sporočanja, spoznajo različne besedilne vrste (prošnja, delovni dnevnik, pismo, življenjepis, reportaža, reklama…) in več vrst besedil (subjektivna, objektivna, uradna, eno- in dvogovorna…).

Zadnji sklop, Jezikovna podoba besedila, pa seznanja dijake z jezikovnim sestavom slovenskega jezika, s pravopisnimi pravili in z jezikovnimi ravninami slovenskega jezika (glasoslovje, oblikoslovje, skladnja in besedotvorje).

Za celoten komplet učbenikov velja, da so poglavja v učbenikih sistematično urejena. Vsako je sestavljeno iz:
˘ kratkega uvoda,
˘ ponazoritvenih primerov,
˘ spodbud k lastnemu razmišljanju (rubrika Razmisli),
˘ povzemalnih shem v obliki grafa ali razpredelnice,
˘ pomembna in zelo koristna je tudi rubrika Pojmi, kjer so razloženi temeljni pojmi, ki so jih dijaki spoznali ob obravnavi določene snovi.

Vsakemu učbeniku je dodan tudi delovni zvezek z vajami.
Vaje v delovnem zvezku so razdeljene v posamezne sklope in so zelo raznovrstne.
Dijaki:
˘ odgovarjajo na vprašanja, ki se nanašajo na besedilo;
˘ dopolnjujejo manjkajoče povedi, besede;
˘ popravljajo slovnične in pravopisne napake;
˘ izpolnjujejo razpredelnice, miselne vzorce;
˘ sami tvorijo besedila;
˘ pomešane povedi razvrščajo v smiselno celoto;
˘ postavljajo ločila;
˘ rešujejo križanko.

Delovnemu zvezku so na koncu dodane tudi rešitve, vsi delovni zvezki pa vsebujejo še dodatek (Znam, znaš, znamo). V tem dodatku so pregledne vaje za preverjanje znanja.
Vaje so razdeljene v tri sklope, vsak sklop izhaja iz svojega besedila. Dijaki najprej preberejo besedilo, nato pa rešujejo naloge, ki se nanašajo na samo besedilo.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: DI-Andreja_Bavcar.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Travel
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Travel.
Internetne povezave in internet članki
Spletni imenik, ki ima objavljene spletne povezave povezanez internetom in vse kaj ponuja svetovni splet.
RONDAL d.o.o. - aluminium slugs
RONDAL d.o.o. - Production and manufacturing of aluminium slugs, aluminiumbutzen, pastiglie in alluminio

Slovenska Bistrica, vodnik po občini Slovenska Bistrica
Predstavitev občine Slovenska Bistrica z besedo in sliko. Slikovni vodnik po krajih občine Slovenska Bistrica.
Free websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to our Web Directory - Category Arts.

Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Health
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Health.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.