domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne seminarske naloge in učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje seminarskih nalog po google

 
Knjižni jezik
Književnost
Didaktika
Dialektologija
Folkloristika
Skladnja
 
  www gostovanje sloHOST
gostovanje spletnih strani in izdelava spletnih strani

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
kvalitetno in cenovno ugodno lektoriranje
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
9.4.2006
Vabilo
objavil: Ondina De Corti
Število ogledov: 20600
VABILO je BESEDILO.
BESEDILO pa je vsebinsko ( smiselno) povezana celota, ki je oblikovana iz besednega jezika.
Besedilo nastaja pri jezikovnem sporočanju, v določenih okoliščinah, z določenim namenom o določeni temi. Zato mora biti:
? SMISELNO - razbrati moramo namen in tematiko,
? biti mora zaključeno in celovito ( uvod, jedro in zaključek)
? biti mora sovisno - povedi se morajo logično povezovati in vsebinsko dopolnjevati
Vabilo je besedilo, s katerim koga vabimo na praznovanje, prireditev, slovesnost …

Vrste vabil so:
osebna - vabimo prijatelje, znance, družinske člane
javna - navadno gre za tiskana vabila in so namenjena vsem ljudem
uradna - pošiljamo jih članom organizacije, društva

1. OSEBNO VABILO
Z osebnim vabilom vabimo bližnje na praznovanje, koncert, srečanje. Sami izbiramo, koga bomo povabili. Paziti moramo, da ne povabimo med sabo sprtih ljudi, čeprav so vsi naši prijatelji.

Značilnosti osebnega vabila:
a) Vabimo pisno ali ustno. To naredimo vsaj en teden prej. Kadar dobimo pisno vabilo je vljudno, da nanj pisno tudi odgovorimo. Zahvalimo se za povabilo in sporočimo, ali se bomo nanj tudi odzvali ali ne. Lepo je, da povabljenec vabilo tudi sprejme. Odkloni se res v izjemnih primerih, pa še takrat je vljudno, da se opravičimo.

b) Pisno vabilo mora vsebovati: kraj, datum in uro praznovanja, srečanja. Nekateri ta del celo podčrtajo, da izstopa iz besedila.

c) Načeloma osebna vabila pišemo lastnoročno. Kadar pa je vabil preveč smemo uporabiti pisalni stroj ali računalnik. Vedno pa se podpišemo sami in ne s strojem.

č) Vsebina vabila je izbrana gostom primerno. Šaljivost je odsvetovana, saj ne vemo, če bodo vsi gosti vabilo tako tudi razumeli. Vedno navedemo tudi za katero vrsto praznovanja gre: rojstni dan, diploma, dekliščina, obletnica …

d) Osebno vabilo lahko pošljemo v navadni pisemski ovojnici.

2. JAVNO VABILO
Javno vabilo je namenjeno širši javnosti. Posredovano je lahko pisno ali ustno. Objavljeno je po televiziji, radiu, potujočem vozilu z magnetofonom ali pa v dnevnih časopisih, letakih, javnih oglasnih deskah, …
Vabijo na predavanje, prireditev, literarni večer, razstave, ples, koncert ...
Značilnosti javnega vabila:
a) Objavljeno mora biti pravočasno, da si povabljenci lahko uredijo ostale obveznosti.
b) Vsebuje podatke o tem, kdo vabi, na kaj vabi ( vrsta prireditve, srečanja …) ter podatka o kraju in času prireditve. Zaporedje podatkov ni strogo določeno, torej lahko izpostavimo tisto, kar se nam zdi najpomembnejše.
c) Besedilo mora biti razumljivo in enoumno, torej ne sme imeti več možnih razlag.
d) Navadno je posebno oblikovano; poudarjen je naslov ali je označena vrsta prireditve, nekoliko manj izraziti so podatki o kraju in času dogajanja.

3. URADNO VABILO
Uradno vabilo pošiljamo članom kake organizacije ali skupnosti osebno na dom.

Značilnosti uradnega vabila:
a) V zgornjem kotu zapišemo datum pisanja
b) Zapišemo naslov, npr. Vabilo
c) Z vljudnostnimi frazami kot so na primer Vljudno vabljeni ali Vabimo Vas, povabimo naslovnika na prireditev; pri tem poudarimo čas in kraj prireditve.
d) Zapišemo ali priložimo dnevni red
e) Zaključimo z navedbo funkcije pisca vabila in z njegovim podpisom.

Besedilo ima različne lastnosti, zato ločimo več vrst besedil:
A) glede na PRENOSNIK
B) glede na KOD
C) glede na ŠTEVILO GOVORCEV
D) glede na SPOROČEVALČEVO UBESEDITVENO STALIŠČE
E) glede na DRUŽBENO VLOGO SPOROČEVALCA IN NASLOVNIKA
F) glede na DRUŽBENO RAZMERJE MED SPOROČEVALCEM IN NASLOVNIKOM
G) glede na PREVLADUJOČI SLOGOVNI POSTOPEK
H) glede na PREVLADUJOČO VLOGO
I) glede na ZVRST JEZIKA
J) glede na NAMEN IN IZBIRO JEZIKA
K) glede na FUNKCIJO JEZIKA

A) Glede na prenosnik; gre za različen prenosnik: pri govorjenem besedilu gre za slušnega, pri pisnem besedilu pa za vidnega.
Osebno vabilo: slušni ali vidni prenosnik
Javno vabilo: slušni ali vidni prenosnik
Uradno vabilo: vidni prenosnik

B) Glede na kod; lahko je jezikovno ali nejezikovno. Vsebuje besedna in nebesedna znamenja.
Osebno vabilo: jezikovno in nejezikovno
Javno vabilo: jezikovno
Uradno vabilo: jezikovno

C) Glede na število govorcev; enogovorno ali dvogovorno besedilo
Osebno vabilo: lahko je enogovorno kadar je pisno in dvogovorno, kadar je ustno
Javno vabilo: je enogovorno; sporočevalec je eden, naslovniki ( eden ali več) pa ga berejo ali
poslušajo
Uradno vabilo: je enogovorno

D) Glede na sporočevalčevo ubeseditveno stališče; ločimo objektivno in subjektivno
Osebno vabilo: lahko je subjektivno ali objektivno
Javno vabilo: je objektivno
Uradno vabilo: je objektivno

E) Glede na družbeno vlogo sporočevalca in naslovnika; zasebno ali javno
Osebno vabilo: je zasebno
Javno vabilo: je javno
Uradno vabilo: je zasebno

F) Glede na družbeno razmerje med sporočevalcem in naslovnikom; uradno in neuradno
Osebno vabilo: je neuradno
Javno vabilo: je uradno
Uradno vabilo: je uradno

G) Glede na prevladujoči slogovni postopek; obveščanje, opisovanje, pripovedovanje,
razlaganje, utemeljevanje
Osebno vabilo, javno vabilo in uradno vabilo; pri vseh treh je prevladujoči slogovni postopek
utemeljevanje
H) Glede na prevladujočo vlogo; predstavitvena, izrazna, vplivanjska, metajezikovna,
govornostikovno, lepotno
Osebno vabilo, javno vabilo in uradno vabilo imajo naslednje prevladujoče vloge:
> IZRAZNA VLOGA: kaže na razmerje med sporočilom in sporočevalcem besedila. Izraža tvorčevo subjektivno ubeseditveno stališče. Besedilo kaže značilnosti sporočevalca, zato je pogosto prvoosebno sporočanje.
> VPLIVANJSKA VLOGA: izraža odnos med besedilom in naslovnikom; sporočilo na naslovnika vpliva ter pričakuje njegovo reakcijo. Sporočevalec skuša od naslovnika doseči, da bi kaj storil, upošteval, opustil. Najizrazitejše sredstvo so velelni in spodbujevalni stavki, saj z njimi sporočilo obdrži zvezo med sporočevalcem in naslovnikom.
I) Glede na zvrst jezika; knjižno ali neknjižno

Osebno vabilo: uporabljamo neknjižni pogovorni
Javno vabilo:uporabljamo knjižni zborni jezik
Uradno vabilo: uporabljamo knjižni jezik

J) Glede na namen in izbiro jezika: umetnostno in neumetnostno
Osebno vabilo, javno vabilo in uradno vabilo so neumetnostna besedila.
K) Glede na funkcijo jezika: praktičnosporazumevalni, uradovalni, strokovni ( praktični,
poljudnoznanstveni, znanstveni), publicistični
Osebno vabilo: vsebuje praktičnosporazumevalni jezik
Javno vabilo: vsebuje praktičnosporazumevalni jezik
Uradno vabilo: vsebuje uradovalni jezik

PRIMERI VABIL

1. OSEBNO VABILO
Sandra!

Vabim te na praznovanje mojega rojstnega dne.
Dobimo se 22. 6. 2006 ob 18.00 uri na Zrkovski 150/c.
S seboj prinesi pižamo in zobno ščetko, saj bo sledila še pižama-party.

Pridi, ne bo ti žal!

1.1. ČLENITEV PO AKTUALNOSTI

VABIM TE NA PRAZNOVANJE MOJEGA ROJSTNEGA DNE.
I 1 J1 besedilni preskok
DOBIMO SE 22. 6. 2006 OB 18.00 URI NA ZRKOVSKI 150/C.
I2 J2 J2
S SEBOJ PRINESI PIŽAMO IN ZOBNO ŠČETKO, SAJ BO SLEDILA ŠE
I3 J3 I4
PIŽAMA-PARTY.
J4 besedilni preskok
PRIDI, NE BO TI ŽAL.
J5 I5


Enostavna linearna postopnost.


1.2. BESEDILOTVORNA SREDSTVA

(Jaz) (nanašalnica) › Vabim (morfemsko navezovanje) › mojega (svojilni zaimek)
(tebe) (nanašalnica) › Te (p.p.p.) › s seboj (pov. os. zaim.) › pridi (gl. pov) › ti (osebni zaimek)
Praznovanje
rojstnega dne
(Mi) (nanašalnica) › dobimo (gl.-konč. povezovanje)

2. JAVNO VABILO

KOMPAS HOLIDAYS
VAS VABI NA

koncert
CELINE DION,
ki bo
v SOBOTO, 26. 7. 2006 OB 20.00
v Križankah.

Prodaja vstopnic v naših poslovalnicah.

2.2. ČLENITEV PO AKTUALNOSTI

KOMPAS HOLIDAYS VAS VABI NA KONCERT CELINE DION
I1 J1
KI BO V SOBOTO, 26. 7. 2006 OB 20.00 V KRIŽANKAH.
I2=J1 J2 besedilni preskok
PRODAJA VSTOPNIC V NAŠIH POSLOVALNICAH.
I3 J3

Enostavna linearna postopnost.

2.3. BESEDILOTVORNA SREDSTVA
Kompas Holidays › naših (svojilni zaimek)
koncert Celine Dion › ki bo (oz. zaimek + gl. kon. pov.)
v soboto › 26.7.2006 (parafraza)

3. URADNO VABILO

Sežana, 10. maja 1996

Vabilo

Vljudno Vas vabim na 3. sestanek Rdečega Križa Sežana, ki bo v sredo, 15. maja 1996, ob 19.30 v društvenih prostorih na Krekovi 35. Sestanek bo imel dnevni red. Dnevni red se glasi:


1. Razgovor o akciji Vsi smo ljudje
2. Dogovori s Karitas o pomoči osamljenim
3. Priprava na prihodnjo krvodajalsko akcijo
4. Razno


Predsednica RK Sežana
3.2. ČLENITEV PO AKTUALNOSTI

VLJUDNO VAS VABIM NA 3. SESTANEK RDEČEGA KRIŽA SEŽANA,
I1 J1
KI BO V SREDO, 15. MAJA 1996, OB 19.30 V DRUŠTVENIH PROSTORIH I2=J1 J2
NA KREKOVI 35.

SESTANEK BO IMEL DNEVNI RED. DNEVNI RED SE GLASI:
I3=J1 J3 I4=J3

1. RAZGOVOR O AKCIJI VSI SMO LJUDJE
2. DOGOVORI S KARITAS O POMOČI OSAMLJENIM
3. PRIPRAVA NA PRIHODNJO KRVODAJALSKO AKCIJO
4. RAZNO

Enostavna linearna postopnost

3.2 BESEDILOTVORNA SREDSTVA

(jaz) (nanašalnica) › Vabim (morfemsko navezovanje)
3.sestanek › ki bo (oz. zaimek + gl. kon. pov.) › sredo, 15. maja 1996 (parafraza) › sestanek (p.p.p.)
dnevni red › Dnevni red (p.p.p.)

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: seminarska_za_knjizni_jezik_IV_-_vabilo.doc

IZMENJAVA POVEZAV

Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Shopping
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Shopping.

Toplotna obdelava Kaldera d.o.o.
Toplotna obdelava kovin Kaldera d.o.o.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Society
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Society.
Free websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to our Web Directory - Category Arts.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Blogs
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Blogs.
Free websites listing and linkexchange - Business
Free submission to our Web Directory - Category Business.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.