domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Ostali zanimivi dokumenti za dolvleko
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje gradiva po google

 
Nerazporejeno gradivo
Didaktika
Dialektologija
 
  spletni strežnik sloHOST.net
izdelava dinamičnih spletnih strani

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje diplomskih nalog
lektoriranje seminarskih nalog
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
5.11.2004
Analiza hospitacij
objavil: TH
Število ogledov: 2081
Hospitacija št. 1
Razred: 8. b
Datum: 8. 4. 2003
Vsebina: Janez Menart, Pohojena slika
Izvajalec: Zora A. Jurič, prof.

Izvedena je bila uvodna motivacija, ki je učence napeljala na temo življenja in na to, kaj je v življenju pomembno, kaj je človeku potrebno za njegov razvoj.

Učenci zbirajo ideje na temo vojna in jih zapisujejo na tablo.
Učiteljica jih vpraša, ali poznajo kakšnega pisatelja, ki je pisal o vojni tematiki, navežejo misli na aktualno iraško tematiko in aktualizirajo problem.

Nato sledi učiteljevo branje, čustveno spoznavni premor, med katerim učitelj napiše na tablo naslov dela in avtorja.
Sledi preverjanje razumevanja.

Učenci še enkrat sami preberejo pesem.
Nato skupaj razčlenjujejo besedilo, ga analizirajo in ugotavljajo njegov pomen.
Sledi zapis v zvezke.
učenci morajo napisati asociacije na temo pesmi in jo samo ponovno nasloviti s svojimi besedami. Sledi razmišljanje o vojni.

Preberejo zapisane misli in se o njih pogovarjajo.

V berilu preberejo besedilo ob pesmi, sproti odgovarjajo na vprašanja.
razjasnijo metaforiko besedila, izrazno moč besede, umetniškost in idejo pesmi.

Naloga za doma: Zgodba neke slike. napiši kratko zgodbo slike iz te pesmi.

Ura je bila zelo dobro izpeljana, uporabljena didaktična sredstva so smotrno ponazarjala vsebini dela, ki je primerno razvojni stopnji učencev. Prav tako je bila izvrstno izvedena uvodna motivacija, ki je delo aktualizirala. (Iraška kriza)
Cilji na koncu ure so bili doseženi, uporabljen je bil knjižni jezik, učenci so doživeli pesem, ki je bila ustrezno aktualizirana.


Hospitacija št. 2
Razred: 7. b
Datum: 8. 4. 2003
Vsebina: Navajanje virov
Izvajalec: Gordana Salobir, študentka


Cilj te ure je, da učenci znajo pravilno navajati vire. Vedo tudi, zakaj je navajanje virov pomembno.
Motivacija: Pogovor o nastopih in seminarskih nalogah, ki jih opravljajo in o njihovo zgradbi ter pomenu.

Sledi prikaz dveh načinov navajanja virov. pri tem se učiteljica poslužuje table, kot didaktičnega pripomočka.
Ob tem sledi podrobna razlaga zaporedja, pomena in uporabe ločil.

Učenci nato s pomočjo učiteljice in prinesenih knjig, ugotavljajo, kako bi zapisali vire za te knjige.

Nato odprejo učbenike in rešujejo naloge, da pisanje virov utrdijo in rutinizirajo strukturo zapisa.

Za domačo nalogo naredijo določene vaje iz učbenika.

Vsebina je primerna za sedmošolce, saj je pomembno, da zavedajo, za kaj je navajanje virov pomembno in da vedo, kakšen je standarden zapis le-teh.
Uporabljeni pripomočki so služili svojemu namenu, prav tako so učenci z lahkoto dojeli snov in podane cilje.

Cilji ure so bili doseženi, saj učenci znajo navajati vire in vedo, zakaj je to koristno.
Didaktični pripomočki so bili smiselno uporabljeni in so služili svojemu namenu.


Hospitacija št. 3
Razred: 8. b
Datum: 9. 4. 2003
Vsebina: Ivan Cankar, Na peči
Izvajalec: Gordana Salobir, študentka


Uvodna motivacija učence spodbudi k razmišljanju o sanjah in sanjarjenju. Učiteljica jih vpraša, kaj so njihove sanje, pri tem si pomaga z dvema fotografijama. Sledi analiza vsebine sanj nekoč in danes.

Prvo branje učitelja.
Razlaga neznanih besed in izpoved doživetja.

Zapis na tablo.

Spoznavanje Cankarjevega jezika in njegove metaforike.
Pogovor o vsebini, razmišljanje.

Učenci v tej uri med drugim spoznajo nov literarno-teoretični pojem: črtico.
skupaj preberejo kaj je črtica, nato sledi že zapis definicije v zvezke.

Besedilo je bilo primerno izbrano za osmi razred. Lepo se je stekalo z uvodno motivacijo in samo aktualizacijo sanj nekoč in danes, ker so na ta način učenci lažje dojeli pomen besedila in njegovo socialno orientiranost.
Izbira didaktičnih pripomočkov je bila smotrna, ker bi z več pomagali ura postala izumetničena in prenatrpana z dražljaji.
Zastavljeni cilji so bili uresničeni v okviru ene šolske ure.


Hospitacija št. 4
Razred: 8. b
Datum: 10. 4. 2003
Vsebina: Pastavek
Izvajalec: Zora A. Jurič, prof.


Ura se prične z nadaljevanjem razmišljanja o pesmi, ki so jo obravnavali prejšnjo uro: Pohojena slika.
Sledi branje domače naloge, zapisov o tem, kakšno zgodbo ima ta slika iz pesmi.
Obnovijo še besedilo Na peči, ki ga je obravnavala kolegica Gordana.

Ura se nadaljuje s podajanjem nove snovi: pastavek.
Učiteljica na tablo napiše tri povedi, ki so pastavki. Učenci pridejo do tega spoznanja sami, z učiteljičino pomočjo in usmerjanjem.
najprej obnovijo znanje iz petega razreda OŠ, kaj je to poved in kaj je stavek.

Sledi razlaga in definicija pastavka ter delo z učbenikom. Učenci rešujejo naloge in jih skupaj pregledajo ter pojasnijo nejasnosti, ki se ob tem pojavljajo.

Snov je primerna z osmošolce, saj ni bilo večjih težav pri dojemanju.
Didaktični pripomočki so ustrezali namenu.
Enota je bila izpeljana v okviru ene šolske ure in cilji so bili doseženi.


Hospitacija št. 5
Razred: 5. a
Datum: 16. 4. 2003
Vsebina: Niko Grafenauer, Preproga
Izvajalec: Gordana Salobir, študentka

Uvodna motivacija je animirala učence za nadaljnje delo, saj je Gordana prinesla v šolo letečo preprogo, s katero je učence ponesla v svet domišljije.

Pogovarjali so se o domišljiji, kaj jim omogoča, kdaj sanjarijo, ali je to dobro ali ne, ...
Nato je sledilo branje pesmi. najprej je brala Gordana, nato so se o pesmi pogovorili, sledilo je tiho branje učencev in nato branje vsake kitice posebej. Ob tem je sledila obširnejša razlaga pesmi in pogovor o vsebini in motivih.

Sledilo je delo z učnimi listi, ki so jih učenci reševali sami, pregledali pa so jih skupaj.

Pogovarjali so se o domišljiji, spoznali so zgodbi 1001 noč, na koncu ure pa jim je Gordana predstavila še pesniško zbirko Nebotičniki, sedite in jih skušala prepričati, naj si jo sposodijo v knjižnici in jo preberejo.

Ure je bil izvedena zelo dobro, izvirno, razigrano, tako da so se učenci zabavali.
Uporabljena je bila metoda monologa, dialoga. Uporabljen govor je bil knjižni.
Snov je primerna za peti razred in učenci so z lahkoto dojemali snov. Cilji ure so bilo doseženi, učenci so se vživeli v pesem, saj je bila podana primerno razvojni stopnji učencev.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Zapis_in_analiza_hospitacij.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Recreation & Reference
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Recreation & Reference.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Health
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Health.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Sports.
Free websites listing and linkexchange - Health
Free submission to our Web Directory - Category Health.
Brezplačni velikan.net spletni imenik
Spletni imenik na strežniku directory.velikan.net - dodajte vašo spletno stran brezplačno na seznam.
Free websites listing and linkexchange - Games
Free submission to our Web Directory - Category Games.
Free websites listing and linkexchange - Games
Free submission to our Web Directory - Category Games.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Business
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Business.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.