domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Ostali zanimivi dokumenti za dolvleko
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje gradiva po google

 
Nerazporejeno gradivo
Didaktika
Dialektologija
 
  spletni strežnik sloHOST.net
izdelava dinamičnih spletnih strani

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje diplomskih nalog
lektoriranje seminarskih nalog
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
9.4.2006
Besedotvorje - zapiski
objavil: TH
Število ogledov: 5652
BESEDOTVORJE
1. Splošno o besedotvorju
Izraz besedotvorje je nastal iz besedne zveze to, da se tvor-(i/jo) besed-(a/e). Iz njegove besedotvorne podstave lahko razberemo dva pomena:
Ř zaznamuje dejavnost, tj. postopek tvorjenja besed
Ř zaznamuje specifično jezikovno vedo, ki raziskuje zakonitosti in vzorce, po katerih se tvorijo besede določenega jezika.
Pomen besedotvorja:
jezikoslovje
nejezikoslovje

JEZIKOSLOVJE:
· besedotvorna teorija; analiziranje tvorbe besedja in rezultati teh aniliz se posplošijo in tvorijo besedotvorno teorijo.

- slovenski jezik ima urejeno besedotvorno teorijo
- avtorji: Jože Toporišič, Ada Vidovič Muha
- Slovenci imamo bogato 200-letno besedotvorno tradicijo; oba teoretika črpata iz te pozitivne teorije
- izhajata iz načel strukturalizma in tvorbeno pretvorbene gramatike Chomskega
- v 200-letno tradicijo je zajeta 1. slovenska slovnica do 50. letih 20. stoletja
- temeljila na 3 principih:
*slovničarji so obravnavali s slovensko nemškega protistavnega vidika (Vodnik 1811, Danko 1824, Metelko 1825); opazovali so s pomočjo primerjave
*oblikoslovno pomenski pristop, ki je najbolj oblikoval Fran Miklošič 1875 v slovnici Primerjalni jezikov
*skladenjski vidik obravnave tvorjenk; obravnavajo se z vidika skladenjskih lastnosti in pri nas je 1890 Rajko Perušek izdal pomembno razpravo Zloženke v novej slovenščini, nato je nadaljeval Anton Breznik 1944 Zloženke v slovenščini, tudi Anton Bajec Besedotvorje slov. jezika 1950 - 1955 => zaznamoval dela Toporišiča in Vidovič Muhe
· besedotvorje in tekst; povezuje se tip besedila in tip tvorjenke. Zanima jih pojav neologizmov, okazionalizmov, modifikacije tvorjenk. To je perspektiva besedotvornega raziskovanja.
· besedotvorje in jeziki v stiku; koliko sosedski jezik in njegov besedotvorni sistem vpliva na drug jezik, predvsem obmejna območja, kjer se razvijejo narečja.
· besedotvorje in slovar; rezultat neke teorije je izdelava slovarja, ki je aplikacija teoretičnega dela. Možnosti v slovenščini za slovar so. Rezultat razmišljanja o slovarja so morfemski slovarji - besede družimo na podlagi morfemov.

* kombinirani (oblikoslovno - besedotvorni); združujejo oboje morfeme
M. Sokolova idr. (1999)
* specialni (besedotvorni):
- slovar besedotvornih morfemov; besedo razstavimo na vse morfeme, ki so besedotvornega izvora, opustimo tiste, ki so oblikoslovnega izvora
M.D. Stepanova (1979)
- besednodružinski slovar; ta druži besede v besedne družine - skupina besed z istim korenom; je zmeraj dvočlenska
Tihonov (1985), Augst (1998), Penčev (1999)

NEJEZIKOSLOVJE:
· didaktika poučevanja jezika; poučevanje materinega jezika in slovenščine kot tujega jezika
· oblikovanje terminologij - izrazoslovja; informatika, moderna telefonija; zbornik Terminologija v času globalizacije
· podpora jezikoslovnim tehnologijam; prvine človeškega jezika je mogoče prilagajati različnim tehnološkim potrebam - besedilni korpusi, dlančniki, računalniki, ki govori in sam zapisuje …

2. Umestitev besedotvorja v jezikovni sistem
Zanimanje za besedotvorje kot posebno disciplino se je razvilo v 19. stoletju pri komparativistih in mladogramatičarjih. Slovenski komparativist je bil Fran Miklošič. Die Stammbildungslehre so imenovali poglavje slovnice.
- na tem področju se je obravnavalo glasoslovje, oblikoslovje, besedotvorje
- bilo je pozitivistično usmerjeno; iskati čim več tvorjenk in tisto kar je posebno
V 20. stoletju se je obrnila na sinhrono raziskovanje, kar se dogaja v tem trenutku. Jezikoslovje 20. stoletja ne išče posebnosti, ampak splošnost in sistemskost.
Ferdinand De Saussure:
Človeška govorica se sestoji iz jezika in govora. Jezik vključuje izrazno in pomensko podobo. Pomenska podoba je besedje in slovnična razmerja med njimi.


Ugotovitev strukturalistov: jezik je sistem sistemov, prvine so spoznavne na podlagi opozicije. Beseda lahko ima več struktur: glasoslovno (glasoslovje), pomensko (pomenoslovje), oblikoslovno (oblikoslovje), besedotvorna (besedotvorje).
Pojavi se dilema kam uvrstiti besedotvorje glede na de Saussura. Oblikoslovje in besedotvorje imata vseeno nekaj skupnega.
Npr.: miz - a
miza - e PARADIGMATSKI DEL
miz - i končniški morfemi, oblikospreminjevalni

- 'kos pohištva'
miz - ar (oseba)
miz - ica (manjšalnica) NEPARADIGMATSKI DEL
miz - en (lastnost) obrazilni morfemi

- beseda z novim pomenom
Besedotvorje uvrščamo v besedoslovje. BESEDOSLOVJE je tista veda, ki raziskuje poimenovalno stran jezika; obravnava lastnosti besed in njihova medsebojna razmerja.
3. Povezanost besedotvorja z drugimi jezikovnimi ravninami

CELOTNA VSEBINA ZAPISKOV JE V PRIPONI.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Besedotvorje.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Home & Family
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Home & Family.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Recreation & Reference
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Recreation & Reference.
Free agilityhoster.com web directory
Web directory at webdir.agilityhoster.com - add your sites for free - free link exchange.

Free websites listing and linkexchange - Shopping
Free submission to our Web Directory - Category Shopping.
Free websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to our Web Directory - Category Computers.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Kids & Teens
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Kids & Teens.
Free websites listing and linkexchange - Society
Free submission to our Web Directory - Category Society.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.