domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne seminarske naloge in učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje seminarskih nalog po google

 
Knjižni jezik
Književnost
Didaktika
Dialektologija
Folkloristika
Skladnja
 
  www gostovanje sloHOST
gostovanje spletnih strani in izdelava spletnih strani

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
kvalitetno in cenovno ugodno lektoriranje
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
18.9.2005
Zagorsko- trboveljski govor
objavil: Maša Dornik
Število ogledov: 1653
1. PREDSTAVITEV NAREČJA:

Obdelani govor se govori v Zasavju, sem sodijo Zagorje, Trbovlje in Hrastnik.
Vokalni sistem v zagorsko-trboveljskem govoru je monoftongično - diftongičen, tako kot v dolenjskem narečju, naglaševanje pa je jakostno, ki ga dolenjsko narečje ne pozna in je posledica vpliva štajerskega narečja.

2. SISTEM SAMOGLASNIKOV IN SOGLASNIKOV:
Vokalni sistem zagorsko-trboveljskega govora pozna dolge naglašene, kratke naglašene in kratke nenaglašene samoglasnike.
DOLGI VOKALNI SISTEM
i: u:
i:e u:o
_: ?:
?e: 1o:

a: + [r:

i:
Samoglasnik i: v svojem razvoju ni doživljal večjih sprememb. Izgovarja se enako kot v knjižnem jeziku. Samoglasnik i: so dali:
- stalno dolgi i (`zi:ma);
- staroakutirani i (`pi:ą[m);
- kratko naglašen i (p`ti:č);
- najdemo pa ga tudi v izposojenkah (`ti:ątu?).
i:e
Diftong i:e so dali glasovi:
- stalno dolgi y (`ri:ep);
- staroakutirani y v nezadnjih besednih zlogih (g`li:edam, `pi:etk);
- y v nedoločnikih (za`či:et);
- ], če je ta stal pred r (`vi:era);
- novoakutirani e v nezadnjem besednem zlogu (`ni:esu, `ri:ebra);
- novoakutirani e v zadnjem besednem zlogu (k`mi:et);
- dolgi cirkumflektirani e (`pi:eč, `mi:et);
- v izposojenkah (`ąi:efla - zajemalka).
a:
a: so dali:
- stalno dolgi a (g`ra:t);
- staroakutirani a v nezadnjih besednih zlogih (k`ra:va);
- novoakutirani [ v nezadnjih besednih zlogih (`ta:ąča);
- cirkumflektirani [ (`va:s, `da:n, `ma:?);
- izposojenka (`ta:lar - krožnik).
u:
u: so dali:
- dolgi cirkumflektirani o (`nu:č, m[`su:, v Zagorju me`s?:);
- stalno dolgi u (`lu:č);
- staroakutirani u (k`ru:?);
- izposojenki (`ju:žna - kosilo, `cu:k[r - sladkor).
KRATKI VOKALNI SISTEM:
" NENAGLAŠENI VOKALI
i u
e o
[
a i
Kratki nenaglašeni i sta dala:
- praslovanski i (`nit) in
- praslovanski y (`dim).
[
Polglasnik se večinoma pojavlja v tistih besedah, ki imajo polglasnik tudi v knjižnem jeziku (`p[s), najdemo pa ga tudi kot posledico delne moderne vokalne redukcije (b`r[t). Ob Savi navzdol pa se polglasnik podaljšuje (od Hrastnika naprej) v široki e (`pe:s) in nato diftongizira v ie: v sevniško-krškem govoru (`pie:s).
Polglasnik so dali:
- kratki naglašeni [ (`p[s, `v[n, `d[ą; okolica Hrastnika `pe:s);
- kratki naglašeni a (b`r[t, ą`k[f, `t[m);
- v nekaterih primerih kratki naglašeni i (`n[č);
- v nekaterih primerih kratki naglašeni u (`k[p).

3. BESEDILO:

(govori Silva Bučevec s Svetega Urha nad Zagorjem)

J`s s`n Silva Bučevec, ru:j[na trina:jzga dvana:jzga ti:suč devi:etcto trid[s[t na Svet[m Urh je bi:u ta:krt, do:ans j[ pa Ra:venska vas. To zato, k[r smo mel ci:rku sve:tga Urha in je bi:u ta kra:j Sv. Urh po:ali pa ni sme:u bit svetnik j[ ra:tala pa Ra:venska vas. Ci:rku j[ pa š[ z`mi:_ri u:stala ci:rku Sv. Urha, vas j[ du:bila pa dru:g i:m[. Pre:it smo bli: pa sku:z du: le:ita, du: le:ita trinp[d[set, štirnpi:ed[set je bi:u pa š[ Sv. Urh; no po:ali j[ pa ra:tala pa Ra:venska vas. To je bi:u go:spod Anton Čepin mlajši, ker mu j[ b`la ta vas z`lo, z`lo u napo:uto, Sv. Urh. K[r smo b`li u ku:munizmi in niso smel bit c[rkvi:n i:m[ni. Se j[ ve:lik teh i:m[nu spre:menil, ni se sa:m ta i:m[ spre:meni:u, se jih j[ z`lo ve:lik spre:menil, ku: so mel recimo Šentožbot j[ usto:u, to j[ Sveti Ožbolt, j[ u:sto:u, ker j[ Šentožbot, ko:ku ž[ na:pišejo, Šentožbot na:pišejo, ne; j[ pa Sv. Ožbalt, ne. Al pa Sveti Jur j[ Še:ntjur, tak i:m[ni so usta:l, ne, k[r so me:čken že pre:t b`li tku: napi:san, ta:k[šn so usta:l, ki:r s
o pa tku: b`li, so se pa spremeni:l. U:mes j[ b`la pa š[ Z[le:ana tra:va ce:u hri:b. Ta Z[le:ana tra:va j[ b`la pre:it tud, to so b`li zase:lki u ce:li kraje:vni sku:pnost, zase:lki. To j[ b`la Z[le:ana tra:va, Lesko:uca, Kre:j, Kori:to, Ja:vorje, Ko:anc, V[rpce, Vi:zg[rje, Sla:čnk se j[ pa po:ali i:menovo:u. K[r Sla:čnk pa ni b`lo ve:ač ku:kar sam do:al p[r Han[ pa par Vi:lkot ni b`lo no:benga dru:zga; no zdej ku: j[ pa ž[ tu:k j[ pa ž[ ra:tu i:m[. So re:akl Pudvi:zg[rje, j[ b`lo, tu:t šte:vilke ni:so mel. P[r Gu:nat j[ b`la šte:vilka j[na, pa j[ b`la p[r Ba:rtl i:sto šte:vilka j[na, tu:t svo:aje šte:vilke ni:so mel. Z[le:ana tra:va smo mi po:al v[li:krat j[ mo:aj a:ta ri:[ku j[ m`čken ke:a go:ar pu ti:sti du:lin ku: se gr[ pro:uti Lesko:uc ke:a go:ar j[ b`la z`mi:_ri ma:l j[ne šti:rne na:rj[ne, ta:m j[ z`mi:_ri e:ana vo:ada v[n te:akla k[j b`la no:atr du:lina se j[ z`mi:_ram vo:ada se ste:kala ke: do:al no:atr in j[ bi:u ce:u ti:st pas ke: do:al no:atr tut pu:zim veli:krat z[le:n. Ker j[ vo:ada to:apla š[ t
[ekla pa se j[ sne:ig tupi:u. In t[m no:atr so se z`mi:_ri srne pa:sle, pa žva:t j[ pr`šla ma:l vo:ado pit.

4. VIR:
" Silva Bučevec

5. VIRI IN LITERATURA:

" Marc L. Greenberg: Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika, Maribor, Aristej, 2002.
" Tine Logar: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, Ljubljana, SAZU, 1996.

6. PRILOGA:
" kaseta

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: dialektologija.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free websites listing and linkexchange - Shopping
Free submission to our Web Directory - Category Shopping.
Sending mail with sendmail for Windows
Sendmail using sendmail.exe program under windows server and iis.

Free Computers websites listing and linkexchange
Free submission to our Web Directory - Category Computers.

Free websites listing and linkexchange - Computers
Free submission to our Web Directory - Category Computers.
Setting Passive FTP and Active FTP on windows IIS server
Setting Passive FTP and Active FTP server on windows IIS server and setting firewall.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Health
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Health.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.