domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Ostali zanimivi dokumenti za dolvleko
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje gradiva po google

 
Nerazporejeno gradivo
Didaktika
Dialektologija
 
  spletni strežnik sloHOST.net
izdelava dinamičnih spletnih strani

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje diplomskih nalog
lektoriranje seminarskih nalog
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
5.4.2005
Gradivo za strokovni izpit: Šolska pravila - GIMNAZIJA
objavil: TH
Število ogledov: 1131
S šolskimi pravili urejamo naslednjo problematiko


Hišni red

Vzgojni ukrepi

Merila in postopki za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad

Prilagajanje šolskih obveznosti

Dodatna določila za dijakinje in dijake umetniške gimnazije

Obiskovanje pouka

Končna določila

Hišni red

Hišni red zajema osnovne informacije ter pravila vedenja dijakov v prostorih šole, na šolskih površinah in povsod, kjer se izvaja učni proces.
Okvirno se vsebina hišnega reda nanaša na:
varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo, izhodi iz šole
red in disciplino v šoli, vedenje dijakov
dežurstvo učiteljev in dijakov v času organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela,
način obveščanja dijakov
zdravstveno varstvo in higiensko-sanitarni režim na šoli,
šolska prehrana
urejanje učilnic, skrb za šolski inventar.

Splošna določila hišnega reda

1. Vsi uporabniki prostorov morajo upoštevati sanitarna določila in varnostne predpise.
2. V času pouka je v šoli tišina.
3. Kajenje in uživanje alkoholnih pijač in mamil je prepovedano v šoli in njeni okolici, na ekskurzijah, športnih dnevih in drugih prireditvah, ki jih organizira šola.
4. Šola ima tri vhode in je odprta:
v dnevu s poukom od 630 do 2000
v času počitnic direktor odredi drugačen urnik,
v drugih primerih se obratovalni čas določi s posebnim urnikom. V obratovalnem času je glavni vhod v šolo odklenjen. Stranski vhod s parkirnega prostora se zaklepa ob 1500 uri.
V času, ko je šola zaprta, je vključen alarmni sistem za tehnično varovanje objekta
5. Učilnice so zaklenjene, kadar v njih ni pouka. Učilnico zaklene profesor. Zbornica je zaklenjena, če v njej ni nikogar.
6. Učilnice na šoli v Kromberku so odklenjene in vsak dan namenjene posameznemu razredu, ki je za učilnico odgovoren.
7. Po zaključku pouka dežurni dijak in učitelj preverita stanje v učilnicah. Šolo odklene hišnik ob 630 uri, zaklene pa snažilka ob 2000 uri. Za vstop v kabinete morajo imeti dijaki dovoljenje pristojnega profesorja.
8. Ponoči so zaprta vsa okna in zaklenjena vsa vrata. Naprave in inštalacije, za katere ni nujno trajno delovanje, morajo biti izklopljene.
9. V neobratovalnem času morajo biti koši za smeti prazni.
10. Rediteljstvo
Dijaki opravljajo tudi vlogo in dolžnosti reditelja. Razrednik in oddelčna skupnost določita vrstni red. Nalogo reditelja opravljata dva dijaka hkrati, in sicer cel teden. Če je dijak v tednu, ko bi moral biti reditelj, odsoten, zadolžitev opravi naslednji teden oziroma po prihodu v šolo.
Reditelj je za svoje delo odgovoren razredniku.
11. Dolžnosti reditelja
Na začetku ure reditelja javita učitelju odsotne dijake in vse druge potrebne informacije v skladu z dolžnostmi reditelja. Če sta oba reditelja odsotna, predsednik razredne skupnosti določi dijaka, ki reditelja nadomešča.

Če po petih minutah ni učitelja, reditelja to sporočita v zbornico, dežurnemu učitelju ali tajništvu. V času, ko ni učitelja ali ga nadomešča drug učitelj, je tudi pouk.

Ob vstopu v razred reditelja pregledata učilnico in ugotovita morebitne poškodbe inventarja ali druge pomanjkljivosti. Le-te sporočita učitelju.

Na začetku šolske ure reditelja poročata o manjkajočih dijakih.

Če se v razredu zgodi kaj nepredvidenega, o tem obvestita razrednika ali pomočnika ravnatelja ali ravnatelja šole.

Reditelja skrbita za red in čistočo v učilnicah in delavnicah (ateljejih). Pripravita vse potrebno za nemoteno učno-vzgojno delo (čistita tablo, priskrbita krede, pripravita grafoskop, skrbita, da so smeti v koših za smeti, ipd.). Na učiteljev poziv priskrbita tudi druge učne pripomočke.

Za malomarnost in napake pri vzdrževanju reda in čistoče ter za napačno podane podatke o manjkajočih dijakih pri pouku, nosita reditelja disciplinsko odgovornost.

12. Dežurstvo
Da bi zagotovili nemoten učno-vzgojni proces in druge dejavnosti šole, doslednejše spoštovanje pravilnika o šolskem redu ter s tem hišnega reda, vsestransko obveščenost dijakov in drugih v šoli ter navsezadnje varnost vseh, ki bivajo v njej, je med poukom potrebna dežurna služba. Za varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo skrbijo tako vsi zaposleni kot tudi dijaki, zato na šoli ves čas pouka dežurata dva dijaka in učitelj.

Dežurstvo strokovnih delavcev šole

Ena od nalog vseh strokovnih delavcev na Šolskem centru je tudi dežurstvo.
Vsak dan dežura en učitelj. Ime in priimek dežurnih učiteljev sta objavljena na oglasni deski zbornice in šole.
Učitelji dežurajo po razporedu, ki ga pripravi vodstvo šole.
Dežurni učitelj mora biti na šoli prisoten od 745 do 1410 ure oziroma ves čas pouka.
V šoli v Kromberku dežura učitelj, ki ima na šoli tisti dan več pouka.
Naloge dežurnega učitelja:


ob nastopu dežurstva preveri prisotnost dežurnih dijakov. Če je potrebno, jo zagotovi,

dežurna dijaka opozori na njune dolžnosti,

večkrat dnevno med odmori in prostimi urami preverja delo dežurnih dijakov ter jim po potrebi daje dodatna navodila (čiščenje okolice šole, hodnikov…),

skrbi, da zamenjava dijakov med dežurstvom (kadar je potrebna), poteka, kot je predvideno,

evidentira morebiten predčasen odhod dežurnih dijakov, zagotovi nadomestne in poroča razredniku, med odmori in takrat, ko nima pouka, spremlja vedenje dijakov po hodnikih in ostalih prostorih v stavbi in pred vhodom vanjo, preprečuje kršenje hišnega reda in zaznava konfliktne situacije. Če zazna konfliktne dogodke (incidente, nesreče, prisotnost tujih ljudi…), ustrezno reagira (obvesti vodstvo šole, v primeru nujne intervencije pokliče (113,…),

spremlja obhod okrožnice dokler je v obtoku ter pomaga dostaviti okrožnico tudi tistim oddelkom, ki jih je teže najti (praktični pouk na posestvu, v delavnicah…),

dijake, ki glede kajenja, uživanja alkohola in drugih drog ne upoštevajo hišnega reda in pravilnika o šolskem redu zapiše v knjigo dežurstev in o prekršku poroča razrednikom,

sodeluje s hišnikom in čistilko ter varnostnikom

ob koncu dežurstva svoja opažanja in pripombe vpiše v knjigo dežurnih, ki se nahaja v tajništvu šole ter se podpiše,
učitelj je dolžan sam urediti zamenjavo ob odsotnosti.

V času, ko je na šoli varnostnik, opravlja večino nalog dežurnega učitelja varnostnik.

Dežurstvo dijakov

Med dolžnosti dijakov spada tudi dežurstvo dijakov. To nalogo opravljajo vsi dijaki.
Navodila za opravljanje dežurstva:


Za razpored dežurnih razredov je zadolžena dijaška skupnost v sodelovanju z mentorjem.

Z nalogami dežurnega dijaka razrednik seznani oddelek pred začetkom dežuranja, objavljene pa so tudi v dnevniku dežurstva. O dežurstvu se vodi natančna dokumentacija.

Dežurajo dijaki na šoli in na Ljudski univerzi


V dnevnik dežurstev je strogo prepovedano pisati kar ni v zvezi z nalogami dežurnih dijakov in risati. O vodenju dnevnika dežurstva so odgovorni dežurni učitelji in dijaki.

Dijak prične dežurati ob 750 in zaključi ob 1400 ne glede na urnik svojega oddelka. Ob začetku in koncu dežurstva se javi v tajništvu, kjer se vodi evidenca o dežurstvu.

Potek dežurstva je dolžan spremljati razrednik.

Z dežurstvom pričnejo dijaki zaključnih letnikov, dijaki prvih letnikov pa šele ob koncu letnega razporeda.

Dijaki morajo dežurati po abecednem vrstnem redu v posameznem oddelku. Razpored dežurstva je objavljen na oglasni deski šole in zbornice ter v dnevniku dežurnega oddelka.

Vselej dežurata po dva dijaka, na Ljudski univerzi en dijak. Če enega ni, mora drugi o tem obvestiti dežurnega učitelja ali razrednika, ki določi zamenjavo.

Če so na dan, ko bi morali dežurati, odsotni, to nalogo opravi naslednji dijak po razporedu, sam pa dolžnost dežurnega opravi ob vrnitvi v šolo. Samovoljna zamenjava vrstnega reda ni dovoljena.

Če je v oddelku, iz katerega je dežurni dijak, napovedano pisno preverjanje znanja, se mora tega preverjanja udeležiti. O tem obvesti dežurnega učitelja (ob nastopu dežurstva) oziroma tajništvo šole, da se za čas odsotnosti uredi morebitno nadomeščanje. Dijak, ki nadomešča, opravlja vse naloge dežurnega dijaka in se vpiše na ustrezno mesto v zapisnik.

Kadar je potrebno, sme prostor za dežurstvo zapustiti le eden od dežurnih. To je potrebno, če raznaša okrožnico, spremlja obiskovalce, sodeluje z dežurnim učiteljem in ob drugih utemeljenih priložnostih.

Pri mizi dežurnega dijaka se ne smejo zadrževati drugi dijaki.

Svoje delo so dolžni opravljati vestno in odgovorno. Dežurni dijaki nosijo za svoje obveznosti polno odgovornost. To velja tudi, če o morebitnem neredu, motnjah ipd. ne obvestijo pravočasno dežurnega učitelja ali vodstvo šole.

V primeru večjih kršitev dežurnega reda šola dijaku izreče vzgojni ukrep.

Naloge dežurnih dijakov:


Skrbijo za red in disciplino v šoli (prostor dežurnih učencev, hodniki, avla ter v okolici šole.

Ob nastopu dežurstva (ob 7.50) na tajništvu dvignejo dnevnik dežurstva.

Zunanje obiskovalce zaprosijo za podatke (ime in priimek) ter jih vpišejo v knjigo dežurstev. Pripišejo tudi namen obiska oz. ciljno osebo, h kateri je obiskovalec namenjen. Nato eden od dežurnih dijakov obiskovalca pospremi do želenega prostora oz.osebe. Dežurni dijaki so dolžni v stikih z obiskovalci (seveda tudi dijaki in učitelji) ravnati po pravilih lepega vedenja in kulturnega komuniciranja.

Skrbijo, da je med poukom na hodnikih tišina.

Raznašajo okrožnice in pri tem pazijo, da jo posredujejo prav vsem oddelkom (tudi dijakom, ki so pri športni vzgoji, praktičnem pouku, ateljejih, ekskurzijah, …).O tem vodijo natančno evidenco.

Po glavnem odmoru dežurna dijaka počistita prostor ob vhodu, avlo ter hodnike šole. Orodje priskrbi dežurna čistilka. Po navodilih dežurnega učitelja počistita tudi okolico šole.

Po potrebi zapirajo vhodna vrata.

Dežurni dijaki gredo večkrat dnevno na obhod po šoli ter morebitna pomembna opažanja javijo dežurnemu učitelju (če tega ni, pa drugemu delavcu šole ali ravnateljici).

Najdene predmete odnesejo v tajništvo šole.

Ugašajo luči na hodnikih.

Opravljajo druge naloge, za katere jih zadolži dežurni učitelj, ravnateljica ali tajništvo šole.

13. Profesorji in dijaki morajo upoštevati urnik dela vseh služb v šoli tajništva, računovodstva, knjižnice, svetovalne službe, pomočnika ravnatelja in ravnateljev ter direktorja šole.
14. Osebe, ki v šoli nimajo delovnih opravkov, povezanih z njeno dejavnostjo, v prostore šole ne smejo vstopati brez dovoljenja. Zunanje osebe se najavijo dežurnemu dijaku, ki mora ravnati v skladu z navodili. Osebo pripelje do želene službe na šoli. Starše napoti v prostor, kjer je predviden sestanek ali razgovor.
15. Nobene izvenšolske dejavnosti ni možno izvajati v prostorih šole brez vednosti direktorja.
16. Delavci se brez direktorjevega dovoljenja v šolskih prostorih ne smejo ukvarjati z nalogami, ki ne sodijo v dejavnost šole in pristojnost delavca.
17. V učilnici je potrebno zabeležiti in prijaviti poškodbo na začetku pouka. Za nastalo škodo odgovarja tisti razred, ki je bi zadnji v prostoru.
18. Odnašanje in prenašanje opreme iz prostora v prostor sme dovoliti samo direktor zavoda.
19. Zadnji delavec, ki zapusti prostor, je odgovoren, da so zaprta okna, izklopljene naprave in inštalacije, zaprte pipe in zaklenjena vrata. Po 2000 uri pregleda objekt čistilka, ki je zadolžena za čiščenje določenih prostorov. Ateljeje v Kromberku pregleda učitelj, ko konča pouk v objektu. Učilnice na Ljudski univerzi pregledata reditelja prvo uro, ko ima razred pouk in o morebitnih poškodbah v učilnici obvestita učitelja, ki ima tisto uro pouk. Reditelja pregledata in pospravita učilnico na Ljudski univerzi zadnjo uro, ko imajo v njej pouk.
20. Delavci šole morajo vpisati ugotovljene poškodbe v posebno knjigo v tajništvu, ki služi za obveščanje hišnika. Hišnik s podpisom potrdi, da je seznanjen s potrebnimi popravili.
21. Po zidovih in stenah šole je strogo prepovedano pisati. Pisanje po zidu ali drugem šolskem inventarju je kršitev šolskega reda in se kaznuje v skladu z določili Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah.
22. Sanitarije je treba po uporabi primerno očistiti in zapustiti urejene.
23. Dijake in delavce šole obveščamo prek razglasnih mest in okrožnic. Veljavna obvestila imajo šolski žig in podpis pristojnega delavca. Okrožnice obvezno podpisuje samo direktor ali ravnatelj šole. Razglasna mesta morajo biti vsak dan estetsko urejena in opremljena samo s potrebnimi informacijami.
24. Plakate, ki jih želi kdo namestiti v šoli, je potrebno oddati v tajništvu. Za lepljenje plakatov uporabljamo ustrezna mesta. Prepovedano je lepiti plakate na stene.
25. Za urejanje okolice šolskih stavb so zadolženi vsi dijaki šole. V določenih primerih lahko ravnatelj ali pristojen delavec odredita čiščenje in urejanje šolskih prostorov in okolice šole.
26. Dijakinje in dijaki se lahko prehranjujejo v prostorih šolske kuhinje osnovne šole Milojke Štrukelj.
27. Strokovni delavci vzgajajo dijakinje in dijake v spoštljivosti in jim dajejo kulturo v skladu s pravili lepega vedenja. Pravila lepega vedenja, vzdrževanja čistoče in reda ter spoštljivega odnosa do žive in nežive narave veljajo tudi za druge šolske površine.
28. Med poukom, v odmorih, med prostimi urami je prepovedano zapuščati šolski prostor.
29. Dijakinje in dijaki, ki imajo pouk v stavbi kmetijsko-živilske šole v Šempetru, se morajo obnašati skladno z določili hišnega reda šole v Šempetru.
30. Dijaka, ki ne upošteva hišnega reda ali povzroča disciplinske prekrške, lahko profesor odstrani iz učilnice tako, da ga pošlje k svetovalni službi, dežurnemu ravnatelju ali direktorju.
31. Neupoštevanje pravil hišnega reda je prekršek, ki se ga kaznuje po Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah.

Vzgojni ukrepi

Vzgojni ukrepi se izrekajo skladno s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah.
Izrek ukrepov: Vzgojne ukrepe za neopravičene izostanke izrekajo:

Kdo izreče? Vzgojnji ukrep Neopravičene ure
razrednik opomin do 4 ure
razrednik ukor do 11 ur
učiteljski zbor oddelka ukor do 16 ur
ravnatelj ukor do 24 ur
učiteljski zbor šole ukor ob postopku za izključitev do 32 ur
učiteljski zbor izključitev nad 40 ur

Merila in postopki za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad

Dijak lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme:


pohvalo,

priznanje,

nagrado.

Dijaka lahko predlaga za pohvalo, priznanje ali nagrado:


razrednik,

učitelj,

mentor dejavnosti,

ravnatelj,

drug strokovni delavec šole,

oddelčna skupnost dijakov ali šolski dijaški parlament
O predlogu za pohvalo, priznanje ali nagrado sklepa razredni učiteljski zbor oziroma učiteljski zbor šole.

Pohvalo se lahko podeli dijaku za:


vestno in odgovorno izpolnjevanje šolskega in hišnega reda,

prispevke k doseganju vzgojnih ciljev šole,

vidno uvrstitev na regijskem tekmovanju,

uvrstitev na državnem tekmovanju od 10. mesta naprej,

za soliden uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu,

za prav dober uspeh v oddelku,

pomoč sošolcem,

sodelovanje v obšolskih dejavnostih,

drugo.

Pohvala je lahko ustna ali pisna. Ustno pohvalo izreče razrednik, mentor dejavnosti, učitelj ali ravnatelj javno v oddelku. Izrečeno ustno pohvalo zabeleži razrednik v poročilu za ocenjevalno obdobje. Pisno pohvalo podeli dijaku razrednik ob podelitvi spričeval.

Priznanje se lahko podeli dijaku za:


dejanja, s katerimi pomembno prispeva k ugledu šole,

odličen šolski uspeh,

vidno uvrstitev na državnem tekmovanju (od 4. do 10. mesta),

za odličen uspeh na maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu,

redno in aktivno sodelovanje v obšolskih dejavnostih,

pomoč sošolcem,

drugo.

Priznanje je pisno in ga podeli dijaku ravnatelj na slavnostni podelitvi oziroma razrednik ob delitvi spričeval.

Nagrado podeli šola dijakom za:


dosežke na državnem tekmovanju (od 1. do 3. mesta),

za odličen uspeh,

za najboljši uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu

izjemne dosežke zunaj šole, samostojne nastope ali razstave,

pomembna štiriletna (stalna) aktivnost pri obšolskih dejavnostih,

izjemen prispevek k ugledu šole,

drugo.

Nagrade so načeloma knjižne, izjemoma pa tudi v drugi materialni obliki. O vrednosti in obliki nagrade odloča ravnatelj v sodelovanju z razredniki.
Nagrado podeli dijaku ravnatelj na slavnostni podelitvi oziroma razrednik ob delitvi spričeval.
Vsakoletni seznam dijakov, ki so prejeli priznanja ali nagrade, je sestavni del šolske kronike.

Odlični dijaki in dijaki z izjemnimi dosežki se vpišejo v knjigo odličnjakov, ki se trajno hrani pri ravnatelju šole.

Obiskovanje pouka

Dijak je odsoten od pouka zaradi opravičenih ali neopravičenih razlogov. Dijak oz. njegovi starši morajo čimprej, najkasneje pa v treh dneh obvestiti razrednika o izostanku.
Neopravičene odsotnosti pomenijo kršitve Pravilniku o šolskem redu, za kar sledijo vzgojni ukrepi. Vsaka odsotnost dijaka, kot jo opredeljuje 19. člen pravilnika o Šolskem redu v srednjih šolah, pomeni posebno obravnavo. Učitelj posameznega predmeta v takem primeru lahko skladno s pravili ocenjevanja znanja določi način in vsebino preskusa znanja oziroma dodatne naloge, ki jih mora dijak opraviti, da nadoknadi nerealiziran del programa v posameznem ocenjevalnem obdobju. Obveznosti mora dijak opraviti v treh tednih po zaključku ocenjevalnega obdobja.

Prilagajanje šolskih obveznosti

1. Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti za dijakinje in dijake Šolskega centra Nova Gorica, ki se vzporedno izobražujejo na več šolah oziroma po več izobraževalnih programih, pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju ali so perspektivni oziroma vrhunski športniki, raziskovalci ali umetniki.

Pogoji za pridobitev statusa

2. Status dijaka kulturnika si lahko pridobi dijak, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavni ali cerkveno veljavni program ali aktivno sodeluje v javnem kulturnem društvu
Status dijaka športnika si lahko pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in se udeležuje uradnih tekmovanj nacionalnih panožnih športnih zvez, ali dijak, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z zakonom o športu (naziv podeli Olimpijski komite Slovenije).

3. Status dijaka tekmovalca si lahko pridobi dijak, ki se pripravlja na državna ali mednarodna tekmovanja iz znanja, če ga državno strokovno društvo, združenje ali drug pristojni organ uvrsti na ta tekmovanja. Po enakih izhodiščih se obravnava tudi dijaka - raziskovalca ali umetnika.
O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si ravnatelj pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Postopek dodelitve statusa in trajanje

4. Pridobitev statusa predlagajo starši, dijak sam ali ustrezno društvo, športni klub ali organizacija. K predlogu je potrebno priložiti:


za status kulturnika ali umetnika potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug izobraževalni program in časovni spored obveznosti za tekoče šolsko leto,

za status športnika potrdilo, da je dijak registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da se udeležuje uradnih tekmovanj te športne zveze, in od kluba potrjen časovni spored treningov in tekmovanj, za status vrhunskega športnika pa listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik in časovni spored tekmovanj,

za status dijaka tekmovalca ali raziskovalca potrdilo državnega strokovnega društva, združenja ali drugega pristojnega organa, ki organizira ali vodi priprave na tekmovanja iz znanja, da se dijak pripravlja in sodeluje v uradnem tekmovanju.

5. Status se praviloma podeljuje na začetku šolskega leta. Predlog skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba predložiti do 15. septembra v tekočem šolskem letu.
Če eden od staršev izrecno pisno nasprotuje dodelitvi statusa dijaku, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.
Šola dodeli status za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.
Status se lahko podaljša v naslednjem šolskem letu, če dijak izpolnjuje pogoje zanj. Vlogo za podaljšanje statusa skupaj z dokazili je potrebno predložiti do roka, določenega v prejšnjih odstavkih.

Prilagajanje obveznosti

6. Pravice in obveznosti določi dijaku ravnatelj s sklepom o dodelitvi statusa. S sklepom je lahko predvidena tudi posebna pogodba o izobraževanju.

a) Dijaku s statusom se prilagodijo način in roki ustnega preverjanja znanja.
b) V primeru, da dijak s statusom z aktivnostmi, zaradi katerih je pridobil status, bistveno odstopa od šolskega reda v srednjih šolah in od Šolskih pravil Šolskega centra Nova Gorica, se z dijakom in s starši sklene pedagoška pogodba. S pedagoško pogodbo se uredijo:


obdobja obvezne navzočnosti pri pouku,

obveznosti dijaka pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,

način in roki ocenjevanja znanja oziroma izpolnjevanja drugih obveznosti,

druge medsebojne pravice in obveznosti.

7. Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko ga podpiše ravnatelj, eden od staršev in dijak. Pedagoška pogodba se sklene v osmih dneh po dodelitvi statusa. Veljati začne, ko jo podpiše eden od staršev, dijak in ravnatelja obeh šol (ko gre za vzporedno izobraževanje), oziroma ravnatelj na Šolskem centru Nova Gorica in pooblaščeni strokovni delavec nacionalne panožne športne zveze ali drugi predvideni podpisnik (klub ali društvo). V tem primeru razrednik pripravi izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa. Izvedbeni načrt je sestavni del pedagoške pogodbe.

Prenehanje in mirovanje statusa

8. Dijaku preneha status:


če mu je dodeljen za določen čas,

na njegovo izrecno željo ali zahtevo staršev dijaka,

če mu prenče mu preneha status perspektivnega športnika po zakonu o športu,eha status dijaka,

če mu preneha status dijaka šole, v kateri se vzporedno izobražuje,

če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen,

če se mu status odvzame.

9. Dijaku se status odvzame:


če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh,

če na dejavnostih, zaradi katerih je dobil status, deluje proti vzgojni usmeritvi šole in se obnaša v nasprotju z njo,

če je bil dijaku izrečen vzgojni ukrep ukor ravnatelja ali učiteljskega zbora.
Mnenje o odvzemu statusa za dijaka sprejme učiteljski zbor.

10. Šola lahko odloči, da dijaku status miruje, če tako želi sam ali to predlagajo njegovi starši ali oddelčni učiteljski zbor s sklepom. Med mirovanjem statusa dijak ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.
Status lahko dijaku miruje zaradi:


dijakovega slabega učnega uspeha,

bolezni,

poškodbe,

ukinitve dejavnosti, s katero se je dijak ukvarjal,

začasne prekinitve obveznosti v dejavnosti, s katero se je ukvarjal (odmor med sezonama).

O mirovanju statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.

Varstvo pravic

11. Sklep o dodelitvi statusa, vključno s pedagoško pogodbo, je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša, oziroma so ga podpisali.
12. Zoper odločitve v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa je možna pisna pritožba.

O pritožbi odloča ravnatelj šole. O pritožbi na odločitev ravnatelja odloča Svet šole. Odločitev Sveta šole je dokončna. Rok za pisno pritožbo je osem dni po prejemu pisne odločitve in 30 dni, če pisna odločitev ni bila izdana.

Dodatna določila za dijakinje in dijake umetniške gimnazije

Za dosego zaključne ocene iz strokovnih predmetov mora dijak oziroma dijakinja izpolniti naslednje minimalne pogoje:

praviloma 85% prisotnosti pri pouku strokovnih predmetov in najmanj 85% oddanih projektnih nalog - programov strokovnih predmetov

likovni programi ostanejo do konca šolanja v arhivu šole kot učenčev portfoglio. Ob zaključku šolanja se portfoglio vrne dijaku (dijakinji)

profesor - mentor strokovnega predmeta izbere vsako šolsko leto najmanj 2 in največ 4 likovna dela/programe, ki preidejo v trajno last šole (arhiv, učni pripomoček, šolska darila, nagrade,...), dijaku ostanejo vse moralne avtorske pravice.

šola sme uporabiti dijakov porfoglio brez materialne odškodnine za afirmacijo šole (razstave, spletne strani, strokovne revije, časopisi,...), dijaku ostanejo vse moralne avtorske pravice.

ikovna dela, bodisi v šoli nastali programi, domače naloge ali ex-tempore morajo biti opremljene s podpisom avtorja na prednji strani, na hrbtni strani pa s svinčnikom s tiskanimi črkami napisano: ime in priimek avtorja, ime in priimek profesorja - mentorja, ime šole in datum ter kraj nastanka likovnega dela.

vsi nastopi in razstave dijakov umetniške gimnazije izven okvira šolskih dejavnosti morajo biti potrjene s strani aktiva strokovnih profesorjev umetniške gimnazije.

prednost pri dijakovi angažiranosti imajo dejavnosti v okviru Umetniške gimnazije Nova Gorica.

Končna določba
S sprejemom Šolskih pravil preneha veljati Hišni red Šolskega centra, Pravilnik o priznanjih, nagradah in vzgojnih ukrepih.

Nova Gorica, september 2004 Direktor šolskega centra Nova Gorica
Bojan Bratina, prof.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: _olska_pravila.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Travel
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Travel.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Society
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Society.


Frizerski studio - frizerski salon Alja
Moderne frizure, modne trajne, frizerski salon in frizerski studio Alja
Knjigovodstvo-računovodstvo povezave
Izmenjava povezav povezane z knjigovodstvom, računovodstvom, slovensko zakonodajo ter raznih iskalnikov in pomembnih podatkov.
News & Media websites listing and linkexchange
Free submission to our Web Directory - Category News & Media.
Create automatic Login to Windows Account with windows registry
How to automatic login to Windows Account using windows registry
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.