domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
19.11.2004
Razčlemba umetnostnega besedila
objavil: Aleksandra Bračič
Število ogledov: 738
POTEK UČNE URE
1. Uvodna motivacija
Učence vprašam, na kakšne načine vse učitelji v šolah preverjajo znanje. (Ustno, pisno.) Vprašam jih če imajo rajši ustno ali pisno preverjanje znanja. Pogovorimo se o preverjanju znanja. Povem jim, da lahko učitelj preveri učenčevo znanje vsako uro s kratkimi testi, neposrednimi vprašanji ter da tako tudi znanje utrjujejo.

2. Napoved vsebine
Povem jim,da bomo tudi mi danes preverjali in utrjevali znanje in sicer z razčlembo umetnostnega besedila.

3. Dejavnost pred branjem
Učencem razdelim delovne liste in jim razložim, kako se bomo lotili reševanja.

4. Dejavnost med in po branju
Učenci vsak zase preberejo besedilo (pesem) in rešujejo naloge na delovnem listu.

5. Sinteza
Ko učenci končajo z reševanjem nalog, jih skupaj pregledamo. Če je kje kakšna nejasnost jo skupaj razložimo in razjasnimo.

Ob koncu učne ure se učencem zahvalim za sodelovanje in jim zaželim, da uspešno končajo šolsko leto.


DELOVNI LIST:
RAZČLEMBA UMETNOSTNEGA BESEDILA

ŠEL JE POPOTNIK SKOZI ATOMSKI VEK
( Vladimir Pavšič - Matej Bor)
2.
Šel je popotnik skozi atomski vek,
in ko je bil že dovolj visoko,
se je ozrl navzdol,
kjer je ležal atomski vek:
vsepovsod,
kamor je seglo oko,
beton in železo,
železo in beton
v najrazličnejših oblikah,
ki so ob neonskih lučeh metale
dolge, negibne sence skozi čas.
Popotnik je gledal vse to,
in ko je pomislil,
kako nepotrebno je njegovo srce
sredi vsega tega,
se mu je utrnila solza.
Pala je na tla
in ptiček, ki je stal tam, jo je popil.
In ko jo je popil, je rekel: Grenka je tvoja solza.
Zakaj je tako grenka?
In še preden mu je popotnik mogel reči
svoj običajni: Ne vem -
je ptiček umrl.
Vzel ga je v roke
in ga odnesel tja dol, kjer je ležal atomski vek,
da ga pokoplje.
Vendar zaman:
vsepovsod sam beton in železo,
samo železo in beton,
in niti toliko zemlje, ki rodi rože in ptice,
da bi našel grob za ptico
in zasadil rožo nanj.


ŠEL JE POPOTNIK SKOZI ATOMSKI VEK

I.
1. Sporočilo pesmi je:
A Ne zidajmo blokov, ampak hiše z vrtovi.
B Ob robu mesta moramo pustiti prostor za pokopališča.
C Ne pozabimo na naravo in prihodnost.
Č Med betonom moramo posaditi rože.

2. Pesem je:
A lirska ali _____________________________
B epska ali _____________________________

3. Besedama beton in železo v pesmi poišči nasprotni besedi, ki označujeta živi svet:
_______________________ _____________________

4. Ptiček je umrl, ker:
A ni bilo sence,
B je bil že star,
C je bila solza grenka,
Č je bil vsepovsod beton.

5. Ptiček v pesmi govori. To značilnost pesniškega jezika imenujemo:
A nagovor,
B onomatopoija,
C poosebitev,
Č ukrasni pridevek.

6. Iz prve povedi pesmi izpiši eno metaforo in jo poimenuj:

7. Pesnik uporablja svobodno pesniško obliko. To lahko opazimo, ker:
A pesem nima verzov,
B pesem nima rime,
C je pesem pisana v tretji osebi,
Č je v pesmi dvogovor.

8. V pesmi je v središču dogajanja:
A atomski vek,
B človek,
C železobeton,
Č rože.

9. Iz prve povedi pesmi prepiši verze, ki opisujejo atomski vek:

10. Avtor pesmi je Matej Bor, kar je psevdonim pesnika:

11. Matej Bor je pisal:
A samo pesmi,
B samo drame,
C drame in pesmi,
Č pesmi, prozo in drame.

11. Pesem je nastala v obdobju:
A nove romantike (moderne),
B NOB,
C po 2. svetovni vojni,
Č med obema vojnama.

II.
1. Vstavi manjkajoče črke:
V tistem novemb__skem večeru se je porodila zamisel o jed__ski bombi, kar bi vsa__do med znanstveniki imel za svoj največji življ__ski uspeh.

2. Napiši velike začetnice:
Prebrali smo drugo pesem iz cikla štirinajstih pesmi. Avtor, slovenski književnik bor, se je rodil 1913 v vasi grgar pri novi gorici.

3. Vstavi ločila:
Izražena sta pesnikova bojazen in strah da si človek s svojimi tehnično znanstvenimi izumi in z njihovo napačno uporabo ne bi uničil življenja svoje prihodnosti.

4. Besedam poišči sopomenke:
atomski: _________________________
ptič: ____________________________
roža: ____________________________
vek: _____________________________

5. Iz korena -pis- izpelji besedno družino:
sam. beseda: ____________________________
prid. beseda: ____________________________
glagol: _________________________________
prislov: ________________________________

6.Postavi v pravilni sklon:
V (atomski vek) ________________ bo povsod samo železo in beton.
Avtor je umrl pred (dve leti) ___________________ .

7. Dopolni z nedoločnikom ali namenilnikom:
Popotnik je nameraval (grem) ________ na prizorišče atomskega veka. Hotel je (pokopljem) __________ mrtvo ptico. Šel je (iščem) _________prostor za grob. Na grob je želel (zasadim) __________ rožo.

8. Iz povedi izpiši pridevniške besede; pripiši njihove skladenjske (stavčnočlenske) vloge:
Ritem je svoboden, ni vezan na metrično shemo.
____________________ _________________________
____________________ _________________________
____________________ _________________________

9. Iz povedi izpiši vsa prislovna določila; izpiši vse prislove:
Vzel ga je v roke in ga odnesel tja dol.
prisl. določila: _____________________________
prislov: __________________________________

10. Povedi Učil sem se. Znam. poveži v:
posledično priredje: _______________________________,
vzročno podredje: ________________________________,
namerno podredje: _______________________________.

11. Uredi v smiselno zaporedje:
WASHINGTON, 6. 8. 1995
__ kako strašno razdiralno moč imajo atomi.
__ ZDA so 6. In 9. Avgusta 1945
__ Pred petdesetimi leti
__ z eksplozijama jedrskih bomb,
__ je človeštvo z grozo spoznalo,
__ katerih ognjeni sij je pobledel celo Luno,
__ upepelili japonski mesti.

12. V kateri socialni zvrsti je zapisan zgornji odlomek:
A v pokrajinskem pogovornem jeziku,
B v splošnem pogovornem jeziku,
C v zbornem jeziku,
Č v slengu.

13. Besedilo iz 11. naloge je:
A umetnostno,
B strokovno,
C publicistično,
Č praktičnosporazumevalno.


DELOVNI LIST:
RAZČLEMBA UMETNOSTNEGA BESEDILA

KO ZORIJO JAGODE
(Branka Jurca)

Ko da sem prišla v pravljično deželo svetilk, tako mi je bilo. Oče, ta pa je vprašal: "Imate samo te luči?" O bog! Kako more biti prodajalki pri duši, če se mora dan za dnem srečevati s takšnimi nezadovoljnimi kupci, kakor je naš oče. Tako sem bila začudena in presenečena, da mi je zletelo kar samo z jezika: "Ali, oče!" Prodajalka pa, ki je imela očesne veke zasenčene z zelenomodro barvo in ustnice živo rdeče pobarvane, je dela na prodajalno mizo roke - bile so tenke in negovane - in zdolgočaseno vprašala: "Kakšno svetilko pa želi gospod?" Pomislila sem: ta pa govori, kakor da bi prišla iz Poljske - tam se pogovarjajo v tretji osebi. Saj res, kakšno svetilko hoče oče! "Veste, študirala bo," je pokazal name, "zato bi rad inženirsko svetilko!" Kaj le razklada to prodajalki! Oče! Oče! Popenila bom! "Oče! Kaj vse pripoveduješ…" Oče pa je gnal svoje. "Nič, nič, prodajalka mora vedeti, zakaj in kakšno luč boš potrebovala, ne?" Prodajalka pa, ko da bi bila navita! " Že vem, konstruktorsko svetilko želi gospod." No,
še dobro, da ga ne onika! "Ampak pri nas jih nimamo. Nimamo konstruktorskih ali inženirskih luči."
(odlomek)


KO ZORIJO JAGODE
I.
1. Katera literarna prvina (ubeseditveni postopek) prevladuje v odlomku? Obkroži pravilno rešitev.
A Opis.
B Dvogovor.
C Razlaga.
Č Oris.

2. O čem govori odlomek?
A O zdolgočaseni prodajalki.
B O trgovini s svetilkami.
C O nakupovanju.
Č O inženirski svetilki.

3. Katere osebe nastopajo v odlomku?
_________________ __________________ ________________

4. Kdo poroča o nakupu?
A Deklica.
B Oče.
C Mama.
Č Prodajalka.

5. Kako naslavlja prodajalka očeta?
A V 1. osebi.
B V 3. osebi.
C V 2. osebi.

6. Zakaj je deklica pomislila, da je prodajalka iz Poljske?
A Ker ne govori slovensko.
B Ker očeta vika:
C Ker očeta naslavlja v 3. osebi.
Č Ker očeta tika.

7. Kaj kupuje oče?
A Lestenec.
B Svetilko.
C Namizno svetilko.
Č Reflektor.

8. Obkroži nepravilni odgovor!
A Prodajalka je imela zelenomodro zasenčene veke.
B Ustnice je imela živo rdeče pobarvane.
C Roke je imela debele in negovane.
Č Roke je imela tenke in negovane.

9. Branka Jurca sodi v obdobje
A realizma.
B sodobne književnosti.
C moderne.
Č romantike.

10. Razloži enakozvočnici JAGODA:
A ______________________________________________________
B ______________________________________________________

11. Poimenuj uporabljeno literarno sredstvo, pri katerem govorec ne pričakuje odgovora. Primer: "Nič, nič, prodajalka mora vedeti, zakaj in kakšno luč boš potrebovala, ne?"

II.
1. Poišči najustreznejšo razlago za frazem: Kar samo mi je zletelo z jezika.
A Čutila sem veliko željo, da bi kaj rekla.
B Pazila sem, kako govorim.
C Nehote sem izrekla besedo.
Č To sem težko povedala.

2. V kateri osebi je napisana pripoved?
A V drugi ednine.
B V tretji ednine.
C V prvi ednine.

3.Kateri čas uporablja pripovedovalka?
A Predpreteklik.
B Sedanjik.
C Prihodnjik.
Č Preteklik.

4. Poved - Kakšno svetilko želi gospod? - zapiši v obliki treh spodaj zahtevanih načinov.
A tikanje __________________________________________
B vikanje __________________________________________
C onikanje __________________________________________

5. Kako še imenuje prodajalka konstruktorsko luč? V besedilu poišči sopomenko.
konstruktorska luč _________________________________________

6. Naglas razločuje pomen besed. Obkroži črko pred besedo, ki je izpuščena v naslednji povedi.
Ta pa ______________ kakor, da bi prišla iz Poljske.
A gôvori B govóri C govorí

7. Dopolni besedno družino tako, kot zahteva tabela.
SAMOSTALNIK PRIDEVNIK GLAGOL
roka
negovan

8. Vstavi manjkajoče črke.
Kako mor__ biti prodaja__ ki pri duši, ko se mor__ dan za dnem srečevati z nezadovo__nimi kupci.

9. Vstavi manjkajoča ločila.
Imate samo te luči je vprašal oče

10. Premi govor iz 9. vaje pretvori v odvisnega.

11. Besedne zveze v oklepaju postavi v ustrezen sklon.
A Pri nas nimamo (konstruktorske luči) __________________.
B Oče, (kaj vse) ______________ ne pripoveduješ?

12. Vstavi primernik ali presežnik.
Bila sem (začudena) ______________ kot se je zdelo.
To so bili (nezadovoljni) _____________ kupci v Ljubljani.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: U_OS-PESNICA_RAZ_LEMBA_UMET__BES_.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free websites listing and linkexchange - Blogs
Free submission to our Web Directory - Category Blogs.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Home & Family
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Home & Family.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Sports.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Sports
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Sports.
Cvetličarna Sonja: načrtovanje in ureditev hišnih vrtov
Aranžiranje daril, prodaja: rezano cvetje, lončnice, aranžmaji, urejanje hišnih vrtov, vzdrževanje zelenih površin in živih mej, skalnjakov, sadimo grmovnice in žive meje

Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Arts
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Arts.
sloHOST webdirectories - free link exchange
We offer free sloHOST web directory and free link exchange
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.