domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
28.8.2006
Zložena poved
objavil: Branka Friškovec
Število ogledov: 7
UČNI SKLOP: Opis postopka
Vsebina: Zložena poved, 8.razred devetletke, III.nivo

CILJI
Branje
Berejo krajša NUB, in sicer poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami drugih predmetnih področij, kot je npr. opis postopka.
Besedilo preberejo vsaj še enkrat.
Po ponovnem branju:
" povedo svoje mnenje o besedilu ter ga skušajo utemeljiti;
" pripovedujejo o svojih izkušnjah, občutkih ipd. ob besedilu.
Besedilo besedno-slovnično razčlenijo:
" razčlenjujejo preproste dvostavčne povedi.

Poslušanje
Poslušajo (in gledajo) prosto govorjena/glasno brana/posneta/ekranizirana krajša neumetnostna besedila, in sicer poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami drugih predmetnih področij, npr. opis postopka.
Po poslušanju:
" povedo svoje mnenje o besedilu in ga skušajo utemeljiti;
" pripovedujejo o svojih izkušnjah, občutkih ipd. ob besedilu.
Razvijajo svojo zmožnost logičnega mišljenja in poimenovalno, upovedovalno, pravorečno in pravopisno zmožnost.
Z vajami odpravljajo kritična mesta v praktičnem obvladovanju slovnice.
Vadijo tekoče glasno in tiho branje tiskanih in pisanih besedil. Pri glasnem branju so pozorni na knjižno izreko in uresničevanje prvin stavčne fonetike (zlasti na pravilno stavčno poudarjanje in uresničevanje končnih ločil in vejice z ustrezno intonacijo). Spoznajo opis postopka.
Spoznavajo jezikovne pojme: zložena poved, eno- in dvostavčna poved, tudi večstavčna poved.

Predznanje: Učenci prepoznajo enostavčno poved po tem, da ima en povedek.

Bistveno vprašanje: Kako opisujemo postopek?

OPREDELITEV ORGANIZACIJE:
" motivacija
" obravnava
" utrjevanje

NEUMETNOSTNO BESEDILO

DEJAVNOSTI PRED BRANJEM
˘ Motivacija
Najprej se predstavim, nato poslušamo cd Hura za slovenščino, besedilo o skejtanju. Rešimo naloge 10.-13. v učbeniku stran 63. Nato jim razdelim križanko, ki jo skupaj rešimo.

˘ Najava besedila
Iz križanke izvemo, da bomo obravnavali zloženo poved.

DEJAVNOSTI MED BRANJEM
Preberemo odstavek v učbeniku stran 65.

DEJAVNOSTI PO BRANJU
Učence prosim, da odgovorijo na prvo vprašanje v učbeniku.

DEJAVNOSTI MED PONOVNIM BRANJEM
Določim učenca, ki prebere besedilo še enkrat.

DEJAVNOSTI PO PONOVNEM BRANJU

Pomenska, pragmatična, vrednotenjska, slovnična razčlenitev
Na tablo zapišem pojem zložena poved in prosim dva učenca, da mi napišeta enostavčno in pa večstavčno poved, ki naj bosta opis postopka. Povem jim, da je zložena poved sestavljena iz več stavkov. Dvostavčna poved je sestavljena iz dveh stavkov in ima navadno dva povedka, večstavčna pa iz več stavkov in navadno ima več povedkov. Učenci si podano snov zapišejo v zvezek.

SINTEZA
Določim učenca, ki mi ponovi podano snov na glas.

NOVE NALOGE
Rešimo še preostale naloge v učbeniku.
Učencem razdelim še delovne liste. Rešimo še te.

CELOTNA PRIPRAVA JE V PRIPONI.

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej in si oglejte z klikom eno
od reklamnih povezav, ki vas zanima med naslednjo izbiro

Pripone: Zlozena_poved__8_razred_devetletke_III_nivo_.doc

IZMENJAVA POVEZAV
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Games
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Games.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Recreation & Reference
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Recreation & Reference.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Science
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Science.

Free Computers websites listing and linkexchange
Free submission to our Web Directory - Category Computers.
Registracija domen .com .net .org .si
Registracija domen, prenos ter upravaljanje domen končnic .com .net .org .si .info .eu
Free websites listing and linkexchange - Home & Family
Free submission to our Web Directory - Category Home & Family.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Home & Family
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Home & Family.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.