domovgalerije slikseminarske nalogeučne pripraveostalo
Brezplačne učne priprave
Absolventi slovenskega jezika s književnostjo na PefMB, generacija 2000-2005.
Nekateri izmed nas bodo učitelji, bodisi na osnovni ali srednji šoli; drugi se bodo odločili za nadaljnji študij (magisterij, doktorat); tretji pa bodo lektorji ali karkoli drugega.
Iskanje učnih priprav po google

 
Srednja šola
Osnovna šola
 
  strežnik sloHOST
gostovanje spletnih strani in registracija domen

-----------------------------------------------
LEKTORIRANJE
lektoriranje vseh vrst besedil (diploma, seminarska naloga ...)
 
  Želite prejemati novice po emailu?  
     
   
19.11.2004
Protireformacija in barok na Slovenskem - predstavitev obdobja
objavil: Karmen Zupanc
Število ogledov: 19686
CILJI
A) Funkcionalni
- dijaki individualno berejo literarno besedilo - ob koncu ure, če je čas
(to ni interpretativno branje, pač pa samo bežno spoznavanje z besedilom);

B) Izobraževalni
- dijaki spoznavajo bistvene značilnosti literarnozgodovinskega obdobja, in sicer protireformacije in baroka na Slovenskem,
- spoznavajo smeri, zvrsti, vrste, posebnosti avtorja, njegova dela in bistvene kulturnozgodovinske značilnosti;

METODE DELA SREDSTVA OBLIKE
- razlaga - prosojnica - frontalna
- razgovor - grafoskop - individualna
(branje

POTEK UČNE URE
1. Doživljajsko spoznavna motivacija
Dijakom pokažem baročno sliko (s pomočjo grafoskopa). Povprašam jih, kakšna se jim slika zdi in ali vedo, za katero obdobje je takšen način slikanja značilen ter po čem to sklepajo (volančki na obleki, angelčki). Ko ugotovijo, da gre za barok, jih vprašam, če vedo, katera smer oz. gibanje je vplivala na barok kot umetnostno smer. Če ugotovijo, da je to protireformacija, z motivacijo zaključim in napovem delo. V nasprotnem primeru, prikažem drugo prosojnico s citatom: "Knjige imajo enake sovražnike kot človek: ogenj, vlago, živali, čas in svojo lastno vsebino." (Mlada Parka, Valery, Paul, 1871 - 1945).
Besedi knjiga in ogenj sta podčrtani. Učence vprašam v katerem obdobju je bil ogenj največji sovražnik knjig. Odgovor je protireformacija.
Iz obeh terminov (barok, protireformacija) izpeljem naslov.

2. Napoved dela
Napovem naslov (Protireformacija in barok na Slovenskem) in ga zapišem na tablo.

3. Pridobivanje novega znanja
BAROK
Izraz izhaja iz portugalske besede "barocco" in pomeni izkrivljeno, pretirano, popačeno oz. nepravilen, kriv biser.
V širšem pomenu označuje izraz barok stilno usmerjenost 17. in 18. stoletja v umetnosti- likovni, glasbeni in književni umetnosti. Temeljna značilnost baročnega sloga je izumetničenost, preobremenjenost, celo popačenost.
V slikarstvu so se odlikovali zlasti Italijan Caravaggio (Karavadžo), Francoz Frangonard (Fragonar), Nizozemci Rubens, Van Dyck (Van Dajk), Rembrand, Španec Velazquez (Velaskes).
Na glasbenem področju so zasloveli Vivaldi, Tartini, Bach, Handel.
Izraz baročna književnost označuje literarna dela, ki nastanejo kot posledica krize renesanse, reformacije in protireformacije. Slog baročne književnosti je tipično baročen: nabuhel, preobremenjen, polno je metafor (zapletene, drzne ), izrazov in besednih zvez, ki jih drugače v vsakdanjem govoru ne uporabljamo, povedi so večstavčne, polno je priglih ali ekzemplov, ki tvorijo zgodbo, pojavljajo se tudi latinski citati… Pri nas je baročni slog dosegel višek z Janezom Svetokriškim.
Vmesna stopnja med renesanso (gladke linije) in barokom (izumetničenost) je MANIERIZEM (likovna smer, ki je nasprotje renesanse), nadaljevanje baroka pa je ROKOKO (v literaturi slogovni pojav, ki je težil k lahkotnosti, igrivosti, zabavi).


PROTIREFORMACIJA
Protireformacija je cerkveno-politična smer v 16. in 17. st. (pri nas do sredine 18. st.) oz. odločen nastop cerkve, da bi ustavila razvoj reformacije (že sam naslov pove, da gre za gibanje proti reformaciji). Nastopijo konservativne oz. nazadnjaške sile, ki težijo po srednjeveški obnovitvi cerkvene avtoritete in absolutizma. Ravno protireformacija je bila tista, ki je vplivala na novo smer v umetnosti, to je barok.

PROTIREFORMACIJA IN BAROK NA SLOVENSKEM
Trajanje: 17. st. in 1. polovica 18. st. (delno že 16. st.).
V tem času so na Slovenskem z željo, da bi ponovno vzpostavili katolicizem, delovale rekatolizacijske komisije, ki so požigale knjige in preganjale protestante. Edina knjiga, ki ji je bilo prizaneseno, je bila Dalmatinova Biblija. Ta je ostala normativni pripomoček nadaljnjih 200 let, vse do Japljevega prevoda. Rekatolizacijske komisije so podpirali jezuiti, ki prevzamejo šole, gledališča, vplivajo na razvoj glasbene umetnosti in književnosti. Protireformacija je imela toliko večji uspeh, ker se reformacija med kmeti ni zakoreninila, saj ni uresničila njihovih socialnih teženj. Lahko bi rekli, da je protireformacija za skoraj petdeset let ustavila književni razvoj, vendar to ne pomeni, da se ni pisalo. Škof Tomaž Hren delno ohrani protestantsko knjižno tradicijo, saj leta 1613 omogoči izdajo knjige EVANGELIJI INU LISTUVI (naslonil se je na Dalmatinov prevod Biblije). Prav tako se je književna tradicija nadaljevala znotraj samostanov, kjer se je veliko prepisovalo. Literatura je bila v glavnem cerkvena in pouč
na, Tomaž Hren pa je bil tisti, ki je vzpodbujal njen nastanek.

LITERARNE ZVRSTI
Temeljna literarna zvrst je bila PRIDIGA. Gre za polliterarno zvrst, ki je doživela vrhunec z Janezom Svetokriškim. Ta je namreč z zbirko pridig SACRUM PROMPTUARIUM oz. SVETI PRIROČNIK (1691-1707) dosegel evropski vrh.
Pojavile so se tudi t.i. VERSKE IGRE. Ena najbolj znanih je ŠKOFJELOŠKI PASIJON, ki ga je napisal oče Romuald.

ZNANOST pa je doživela razcvet z VALVASORJEM in njegovo Slavo vojvodine Kranjske (1689). Vsekakor je to ena glavnih knjig v obdobju baroka, obsega pa 15 delov, ki so vezani v 4 knjige. Gre za zgodovinsko, geografsko, etnografsko (navade in običaji ljudi), gospodarsko, versko… predstavitev vojvodine Kranjske. Namenil jo je domačinom in tujcem, da bi Kranjsko bolje poznali (pisana v nem. j.). Da je lahko knjigo natisnil, je na Bogenšperku odprl bakroreznico, tiskarno in tiskarno za plošče. Stroškovno je bil to seveda velik zalogaj in posledica je bila, da je Valvasor obubožal. Hkrati predstavlja pomemben vir za kasnejše književnike in znanstvenike (Prešeren).

Tudi pri nas sta se pojavila baročno slikarstvo in arhitektura. Znan je zlasti kipar F. ROBBA (vodnjak treh kranjskih rek). Baročna je ljubljanska stolnica (arhitekt Pozzo).

KULTURNOZGODOVINSKE ZNAČILNOSTI:
Leta 1678 začne v Ljubljani delovati Mayrjeva tiskarna, po italijanskih vzorih oblikujejo Academie operosorum (Akademija delovnih), leta 1701 ustanovijo Academie philharmonicorum (predhodnica Slovenske filharmonije).

4. Zaključek
Ker smo omenjali Janeza Svetokriškega, dijake prosim, da v berilu poiščejo njegovo pridigo Na noviga lejta dan in jo začnejo brati.
Če časa ne bo dovolj, imajo to za domačo nalogo.

"Knjige imajo enake sovražnike kot človek: ogenj, vlago, živali, čas in svojo lastno vsebino."
(Mlada Parka, Valery, Paul, 1871-1945)


BAROK

"barocco" ? izkrivljeno, pretirano, popačeno
?
nepravilen, kriv biser

BAROK označuje (v širšem pomenu) stilno usmerjenost 17. in 18. st. v umetnosti - likovni, glasbeni, književni. Baročni SLOG je izumetničen, preobremenjen, celo popačen.

BAROČNO SLIKARSTVO:
- Italijan Caravaggio
- Francoz Fragonard
- Nizozemci Rubens, Van Dyck, Rembrand
- Španec Velazquez

GLASBENO PODROČJE:
Vivaldi, Tartini, Bach, Händel

BAROČNA KNJIŽEVNOST označuje lit. dela , ki nastanejo kot posledica krize renesanse, reformacije in protireformacije.
SLOGOVNE ZNAČILNOSTI BAROČNE KNJIŽEVNOSTI:
- metafore (zapletene, drzne)
- izrazi in besedne zveze, ki jih v vsakdanjem govoru ne uporabljamo
- večstavčne povedi
- latinski citati
- eksempli ali priglihe (zgled, primera, ponazoritev moralnega nauka s kratko zgodbo, pripovedjo o človeškem obnašanju s pozitivnim ali negativnim zgledom)

Vmesna stopnja med renesanso (gladke linije) in barokom (izumetničenost) je MANIERIZEM (likovna smer, ki je nasprotje renesanse), nadaljevanje baroka pa ROKOKO (v literaturi slogovni pojav, ki je težil k lahkotnosti, igrivosti, zabavi).


PROTIREFORMACIJA

cerkveno-politična smer v 16. in 17. st. (v Evropi) oz. odločen nastop cerkve proti reformaciji

? vplivala je na novo smer v umetnosti, to je barok

? nastop nazadnjaških sil (težnja po obnovitvi cerkvene avtoritete in absolutizma)


PROTIREFORMACIJA IN BAROK NA SLOVENSKEM

? 17. st. in 1. polovica 18. st. (delno že konec 16. st.)

? delovanje REKATOLIZACIJSKIH KOMISIJ, ki so želele ponovno vzpostaviti katolicizem => požiganje knjig, preganjanje protestantov; nastop jezuitov, ki te komisije podpirajo

? protiref. skoraj za petdeset let ustavi književni razvoj; delno ohrani protestantsko književno tradicijo TOMAŽ HREN, ki leta 1613 omogoči izdajo knjige EVANGELIJI INU LISTÚVI;
literatura je bila v glavnem cerkvena in poučna;

? LITERARNE ZVRSTI:
- PRIDIGA = temeljna zvrst; gre za polliterarno zvrst (zgodba - nauk), ki je del verskega obreda; vrhunec je doživela z JANEZOM SVETOKRIŠKIM ? zbirka pridig SACRUM PROMPTUARIUM oz. SVETI PRIROČNIK (1691 - 1707);
- VERSKE IGRE; ena najbolj znanih je ŠKOFJELOŠKI PASIJON (napisal oče Romuald);

? RAZVOJ ZNANOSTI
J. V. Valvasor: Slava vojvodine Kranjske
?
- ena glavnih knjig v obdobju baroka
- obsega 15 delov, ki so vezani v štiri knjige
- gre za zgodovinsko, geografsko, etnografsko, gospodarsko, versko… predstavitev vojvodine Kranjske
- pisana v nem. j., namenjena domačinom in tujcem
- pomemben vir kasnejšim književnikom (Prešeren) in znanstvenikom

? tudi pri nas pojav baročnega slikarstva in arhitekture (kipar F. ROBBA, baročna je ljubljanska stolnica)

? KULTURNOZGODOVINSKE ZNAČILNOSTI:
- Mayrjeva tiskarna v Ljubljani (1678)
- Academia operosorum
- Academia philharmonicorum (1701)

Podpirajte našo spletno stran, da bo živela še naprej
in kliknite iz seznama povezavo, ki bi vas zanimala:Pripone: U_SS-Protiref__in_barok.doc

IZMENJAVA POVEZAV


Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Regional
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Regional.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Health
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Health.

Free websites listing and linkexchange - Health
Free submission to our Web Directory - Category Health.
Free directory.velikan.net websites listing and linkexchange - Travel
Free submission to directory.velikan.net Web Directory - Category Travel.
Free wwwlinks.50webs.com websites listing and linkexchange - Travel
Free submission to wwwlinks.50webs.com Web Directory - Category Travel.
Domov | Galerije slik | Seminarske naloge | Učne priprave | Ostalo Spletna stran je avtorsko delo avtorjev prispevkov.
Vse seminarske naloge in učne priprave so brezplačne.